Kategórie: , , , , |Značky: , , , , |Prečítané za 10,7 min|2148 slov|

Slovo pre animátora: Máme tu úplný záver prvého formačného roku. Pre chlapcov, ktorí sa rozhodli zložiť miništrantské sľuby urobíme peknú slávnosť. Je nutné porozprávať sa o tom s miestnym duchovným otcom. Samotný priebeh slávnosti môže mať rôznu podobu. Tu sa ponúka slávnosť počas Svätej omše – po kázni. Ale poďme pekne po poriadku. Najprv sa pripravíme. Ako? Vyberte si niečo z nasledujúcich návrhov: Výletom s duchovným zameraním, so sústredením sa na chate. S duchovnou obnovou na fare, dobrým filmom… Ponúk je veľa, ale nesmie chýbať ponuka k dobrej Svätej spovedi… Nuž a čo ešte? Miništrantský sľub môže byť zložený aj na jeden rok a po roku môže byť obnovený… Tí, čo ho už skladali si ho môžu opäť obnoviť.

Cieľom stretnutia je príprava na veľké slávenie z príležitosti ukončenia Miništrantského formačného roka. A dať chlapcom prežiť, aby sa cítili, že sú Pánovi, jeho vyvolení.

Metodika: Radostná príprava na stretnutie s Ježišom a Máriou.

Materiál: Písacie potreby, papier, čisté miništrantské šaty.

Aktivita s Božím slovom:

Chlapci, dnes je dobré si uvedomiť slová, ktoré povedal Pán Ježiš svojim učeníkom:
„Blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Mt 13, 16-17.

Komentár k textu:

Priatelia, pri sľuboch predstúpite pred Ježišovu tvár. Hoci ho neuvidíte vo fyzickej podobe, môžete ho vidieť duchovnými očami. Dokonca môžete počuť jeho hlas a cítiť ho. Kde? V srdci. Sľubom mu poviete, že s Ním v živote počítate a nech „trochu“ počíta aj On s vami. Keď sa zaviažete, že chcete konať dobro, že mu chcete slúžiť pri oltári, ale aj v blížnych, Pán istotne „zbystrí“ svoj sluch. Ide teda o veľmi veľké stretnutie, preto skutočne platí: Blahoslavené sú vaše oči, že toto vidia a vaše uši, že toto všetko počujú vo svojom srdci.

Príbeh k téme: Počujte príbeh, ako šitý na túto udalosť. Traja mnísi žili dlhý čas so svojim mníchom – učiteľom. Potom sa vydali do sveta a o desať rokov sa opäť stretli u svojho učiteľa. Staručký mních ich poprosil, aby si sadli okolo neho, pretože už nemohol chodiť. Neslúžili mu nohy. No myseľ mal veľmi čerstvú a tak ich vyzval: „Bratia, porozprávajte mi, čo ste sa vo svete naučili…“
Prvý mních hrdo prehovoril: „Ja som napísal mnoho kníh a predal som milióny výtlačkov.“
„Hm, zaplnil si celý svet papierom.“ Odpovedal zamyslene učiteľ. Druhý s určitou pýchou v hlase povedal: „Ja som kázal na tisícich miestach a mnohí ľudia ma počúvali i tlieskali.“
„Hm, ty si zasypal celý svet slovami.“ Pokýval hlavou učiteľ. Nakoniec prehovoril tretí mních: „Priniesol som ti vankúš, aby si naň mohol položiť svoje boľavé nohy.“
Učiteľ sa usmial: „Ty si našiel Boha.“
Chlapci, za tento rok ste sa všeličomu naučili. Boli ste v škole „starého“ mnícha. Verím, že ste našli aj Pána Boha. A že o to vám pôjde aj naďalej. A že práve preto chcete zložiť miništrantské sľuby a ako ich konkrétny obsah bude jeden dobrý skutok denne urobený z lásky k Bohu. Vtedy ste našli Boha a blahoslavení ste, lebo…

Aktivita: Obrad zloženia miništrantských sľubov

Tak teda, po prebratí stanovenej formačnej látky, po precvičení v čnostiach, po patričnom preskúšaní z vedomostí a doporučení duchovným otcom, záujemci o miništrantský sľub sa slávnostne zhromaždia na určenom mieste, (napr. sedia vpredu v lavici a miništrantský oblek majú pred sebou) aby ho moli úplne slobodne zložiť (pri bohoslužbe Slova, alebo vo svätej omši.) Je krásne, ak sú na sľuboch prítomní aj kamaráti a rodinní príslušníci. Duchovný otec je pri sedese a stojí. Ak má prenosný mikrofón, môže byť priamo pred nimi. Samotný formulár obradu zloženia miništrantského sľubu môže byť nasledujúci:

Zástupca miništrantov vyzve:
Nech povstanú tí, ktorí majú zložiť miništrantské sľuby.
(Miništranti razom vstanú a zástupca miništrantov ich vyvoláva po mene.)

Po zaznení mena miništrant odpovie:
Tu som!
(Vyvolaný urobí krok vpred a postupne tak urobia všetci miništranti.)

Zástupca miništrantov:
Duchovný otec, v mene týchto chlapcov vás prosím, aby boli priatí do liturgickej služby miništrantov a mohli zložiť miništrantské sľuby. Tiež vás prosím o požehnanie pre túto ich úlohu a poslanie.

Kňaz:
Sú si vedomí dôstojnosti a povinností služby Bohu a blížnemu?

Zástupca miništrantov:
Boli o tom poučení.

Kňaz:
(Meno…), pýtam sa ťa, chceš zložiť miništrantský sľub?

Oslovený miništrant odpovie:
Chcem!

Kňaz:
Nech ti Boh pomáha žiť podľa neho.

Miništrant zloží miništrantský sľub:
Ja, (meno), ďakujem Pánu Ježišovi Kristovi za milosť povolania do služby miništranta a chcem svoje povinnosti konať zbožne, radostne a horlivo. Tak mi, Bože, pomáhaj. Svätá Mária, Služobnica Pána, svätý Dominik Savio, svätý Tarzícius, orodujte za mňa.

Ľud:
Amen.

(Nasledujú ostatní miništranti. Pri veľkom počte miništrantov môže zástupca miništrantov predčítavať text sľubu a miništranti po ňom opakujú jednotlivý text. Po poslednom kňaz povie.)

Kňaz:
Milí chlapci, uplynulo obdobie vašej prípravy, osvedčili ste sa v nej a zložili ste skúšky. Na základe vášho slobodného rozhodnutia vás prijímam do služby miništrantov s miništrantskými sľubmi.
(Kňaz môže odovzdať každému Sväté písmo, miništrantský preukaz, krížik, ruženec, obrázok… Po zložení sľubu posledného miništranta sa kňaz modlí.)

Kňaz:
Najláskavejší Bože, ty si cez svojho Syna zveril Cirkvi veľké úlohy. Požehnaj + týchto vybraných a vyvolených do svätej služby. Daj, aby si verne plnili svoje povinnosti a stále vzrastali v tvojej milosti a láske. Skrze Krista nášho Pána.

Ľud:
Amen.
(Chlapci majú miništrantský oblek poskladaný a položený na vhodnom mieste. Obliečka nasleduje po zložení miništrantského sľubu. Kňaz môže pritom hovoriť.)

Kňaz: Miništranti, prijmite tieto miništrantské rúcha ako znamenie, ktoré nech vám pripomína čistotu vašej duše, s akou máte plniť miništrantskú službu pre Ježiša Krista.
(Nasleduje oblečenie miništrantov.)

Námet na zamyslenie:

Teším sa z toho, že ma Pán povolal až pred oltár? Uvedomujem si, že celé nebo bolo svedkom, ako prebiehala táto slávnosť? Napĺňa ma radosťou, že som mohol urobiť také rázne rozhodnutie pre Pána a ľudí? Ďakujem Pánovi, že si ma vyvolil do jeho partie? Priateľu, sľubom sa však ešte nič neskončilo. Naopak. Pán Ježiš ťa pozýva, aby sa priateľstvo medzi ním a tebou ešte viac upevnilo a vzrástlo. Preto je potrebné ďalej pokračovať v štúdiu a rásť v čnosti. Hm, a nevolá ťa Pán ešte k niečomu väčšiemu, než sú sľuby? Porozmýšľaj…

Ďalšie aktivity na stretnutie

  1. Ešte pred sľubmi si precvičiť si obrad priamo v kostole.
  2.  Prepísať si sľub na nejaký svätý obrázok a denne sa ho modliť.
  3.  Urobiť oznam o slávnosti pre svojich priateľov a pozvať na túto slávnosť. A čo nástenka?
  4.  Pripraviť si navzájom spomienkové darčeky k sľubom.
  5.  Nuž a čo tak po celej slávnosti pripraviť aj agapé – pohostenie zo zákuskami, či až obedom? Alebo podvečernou opekačkou?

Predsavzatie: Zostať Božím priateľom na celý život.

Skutočný príbeh: Svätý Kamil z Lellis (1550-1614) mal veľmi pohnutý život. Keď mal trinásť rokov, zomrela mu mama. Jeho otec bol vojak a tak sa Kamil dostal do spoločnosti vojakov. S nimi sa zabával, s nimi hral karty a kocky, s nimi nadával… V ničom sa od nich nelíšil. Mal hriechy ako oni. Hra sa mu stala nebezpečnou vášňou. Napokon sa aj Kamil stal vojakom. Bojoval proti Turkom a bol vážne ranený na nohe. Dostal sa do nemocnice v Ríme a chcel aj pomáhať chorým, ale pre veľmi hašterivú povahu bol z nemocnice prepustený. Po vyliečení opäť išiel do boja s Turkami a keď ho z vojny prepustili, všetko čo zarobil premárnil v hazardných hrách. Ako 24 ročný sa stal žobrákom.
Ujali sa ho františkáni, a medzi nimi prežil veľkú duchovnú premenu. Rozhodol sa stať rehoľníkom. Ale rana na nohe sa mu opäť obnovila, takže sa musel opäť liečiť. V rímskej nemocnici svätého Jakuba veľmi pomáhal chorým a zoznámil sa tu so svätým Filipom Nerim. Začal študovať teológiu a ako 34 ročný bol vysvätený za kňaza. Okolo neho sa zhromaždili ľudia, ktorí tiež chceli pomáhať chorým. Kamil zložil rehoľné sľuby a založil rehoľu Spoločnosť služobníkov chorých, ľudovo nazývaná Kamiliáni. Po svojich búrlivých životných skúsenostiach často napomínal seba a iných slovami: „Pri konaní zlého cítime záľubu, ale záľuba sa rýchlo pominie a ostáva zlo. Robiť dobro si vyžaduje námahu, ale námaha chytro prejde a dobro ostáva.
Pre nás je tento svätec veľkým príkladom, že aj z hriešnika sa môže stať svätec, ktorého si uctieva celá cirkev. Ale nezabudnime sa poučiť z jeho života: vyhnúť sa zlému životu je zdrojom väčšej radosti, ako sa vrhnúť do zábav tohto sveta. Ty si v obrovskej výhode – si ešte mladý, máš život pred sebou a nijaké veľké zlo si ešte v ňom neurobil. Takže nezabudni si voliť dobrú cestu. A ešte jedno: Ozaj, oplatí sa namáhať za dobro, lebo ono zostáva. Toto nech je ti odkazom na konci všetkých našich tém.

Čo v budúcom roku?

Na obzore je Miništrant objaviteľ. Je tu okolo nás ešte veľa tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie, alebo znovuobjavenie… Myšlienka vychádza z presvedčenia, že chlapci v tomto veku (cca V. ročník, ale nielen oni) chcú objavovať nové veci, krásy prírody, mora, vesmíru… Chcú robiť objavné výlety a prechádzky do neznámych zákutí miest (ich histórie), dolín, riek, štítov, hradov,… Na Slovensku máme týchto krás veľmi veľa – takže to spojíme aj s našou krajinou. Je to aj príprava na rok 2013- Miništrant záchranca (hodnôt a toho, čo nám priniesli sv. Cyril a Metod, tradície, domácej histórie….)
No a čo nás bude v roku 2012 istotne čakať je aj objavenie Liturgického roka, s tým sme prepojení na zaujímavosti zo života Pána Ježiša. Nuž a to všetko je napojené na objavovanie krás Svätej omše. Ak by sa ti podarilo pripraviť nejakú hru, ktorá by bola prepojená na tieto témy, bolo by to veľmi dobre zapadajúce do jednoty…. Inokedy o inom. A o inom zase inokedy.

 

Obsah katechéz celého 1. ročníka nájdeš tu.

Zdroj: www.ministranti.dcza.sk