Kategórie: , , |Značky: , , , , |Prečítané za 9,5 min|1905 slov|

Miništrovať znamená byť rytierom samého Boha.

Metodika je rozdelená následovne:

I. kapitola: Povolaní do rytierskej služby.

Priatelia, hádam vás ani netreba presviedčať, že medzi miništrantmi sa nájdu všelijaké esá. Jedni si radostne, múdro, usilovne a zodpovedne plnia svoje povinnosti. A tých je vďaka Bohu väčšina. Ale nájdu sa aj takí, ktorí sa lenivo obšmietajú okolo oltára. Dokážu sa síce obliecť do miništrantského odevu ale potom tam bezmyšlienkovito postávajú a vyrábajú trapas za trapasom… Zdá sa, že im niečo podstatné chýba. Je toho vlastne viac čo nemajú, ale ja to zhrniem do vety: Chýba im najmä vedomie,
aká dôležitá úloha je im pri miništrovaní zverená. 

Prinášam aspoň pár postrehov, ktoré by miništrantov mohli zobudiť a postaviť na nohy: Byť miništrantom znamená chodiť v sprievode samého Boha a robiť mu doprovod. Komunikovať s ním, zachytiť jeho hlas, správať sa dôstojne a obstáť aj pred pohľadmi anjelov. To si už žiada byť na úrovni. Vystupovať pred ľuďmi a byť pri tom šarmantný, istý i pokorný. Hm, zladiť tieto veci v sebe – to sa cení. Vedieť kedy byť veselý a kedy vydržať byť ticho. To si žiada chlapa. To žiada určitú prípravu. Že čo to tu pletiem? Nuž všetko čo som spomenul sa pri miništrovaní deje. Ba ešte viac. Mladík, ktorý chce ísť touto cestou musí byť
Božím priateľom. Preto byť miništrantom si žiada poznať, prijať a žiť určitý životný štýl. Je to niečo ako byť rytierom samého Boha.

Poviem to ešte inak: Byť miništrantom je povolanie do špeciálnej služby: Vedieť žiť v blízkosti Boha, jeho anjelov i svätých. Chrániť jeho česť a ochraňovať pravdu. Slúžiť Bohu i ľuďom. Najmä Božím miláčikom – tým najchudobnejším. Priateľu, to si žiada kvalitnú prípravu. Je to ponuka pre hrdinov, božích dobrodruhov, ktorí sa neboja preniknúť do podstaty toho, k čomu ich Pán volá. To predpokladá vidieť svet trochu inak, než je nám to dennodenne podsúvané. Ideš? Váhaš? Všetko závisí od teba. Ale ak chceš tomuto svetu ukázať, že Boží hrdinovia ešte nevymreli tak neváhaj a vykroč na cestu tajomstiev, objavov, úžasu a dobrodružstva. Výcvik ako si osvojiť rytierske správanie a rytierskeho ducha sa začína. Pozvi k tomu kamarátov, lebo škoda by bolo, keby aj oni niečo krásne nezažili.

Sme teda na začiatku a musíme prejsť veľký kus cesty – vysvetliť čo znamená miništrovať, aké predpoklady a vlastnosti musí mať takýto chlapec, čo by mal získať a čo odhodiť… Ale tiež si musíme predstaviť Toho, komu sa hlásim do služby – Trojjediného Boha. Najprv teda začnime od tých základných vecí – od povolania do tejto služby. Hm, kde
to všetko vzniklo?

 1. Povolanie či verbovačka?
 2. Rytieri okruhlého stola.
 3. Bezmenný hrdina – poďme k prameňom.
 4. Nasledovníci v službe.
 5. Svätý Tarzícius – mladík v službe Ježiša.
 6. Svätý Šebastián – muž, ktorý sa nebál smrti.
 7. Svätý Juraj – Veľký martýr, Drakobijca.
 8. Zrod hrdinu.

II. kapitola: Tu som, Pane, tvoj sluha počúva.

Po vstupe do miništrantského sveta, ktorý sme urobili v prvej kapitole, sa posúvame ďalej. Veľkosť miništrovania i historický rozmer tejto služby sme si už priblížili. V chlapcoch sme podporili rytierskeho ducha i hrdosť na to, že sú vybraní pokračovať v miništrantskej službe. Tohto ducha si udržíme naďalej. Je jasné, že chlapci chcú už byť v „akcii“, ale je dobré, ak sa na miništrantskú službu pripravia. Nuž a príprava sa dotýka života. Pripravený miništrant je ten, ktorý má určité vedomosti o službe, získa zručnosti ku konaniu, ale najmä ten, kto má osvojené správne vnútorné postoje k Bohu i ľuďom. Všetko je zhrnuté vo vete: Kto má k nim lásku. V láske sa ukrýva to najdôležitejšie, v nej spočíva dokonalosť. Boh si želá, aby sme boli schopní sväto ľúbiť. Vtedy sme pripravení zodpovedne mu slúžiť.

Motív vstúpiť do radov miništrantov sme teda chlapcom vštepovali v predchádzajúcej kapitole. Na príkladoch svätcov sme si predstavili aj vlastnosti, ktoré by mali získať. Teraz vzniká ďalšia dôležitá otázka: „Ako mám, Bože, tebe i ľuďom dobre slúžiť?!“ Odpoveďou budú ďalšie témy pre formáciu miništrantov. Pôjde nám v nich o vedomosti, poznanie priestorov v ktorých majú slúžiť, o znalosť základných vecí, o získanie zručnosti ale najmä o dobrý život. Táto kapitola bude viac praktická, ale nie len technická. Ako sme už povedali: Nám ide o ducha, ktorý si majú miništranti osvojiť.

 1. Nebáť sa obetovať.
 2. Bratstvo neohrozených.
 3. Zóna prvého kontaktu.
 4. Byť hrdý na Boží dom.
 5. Nestratiť sa v priestore. (Základné liturgické predmety.)
 6. Ocitnúť sa v plnej zbroji. (Liturgické oblečenie miništrantov.)
 7. Vždy pripravený.
 8. Rytiersky erb.
 9. Liturgické úkony ako znaky lásky.
 10. Rytierske gestá.
 11. V tomto znamení zvíťazíš.
 12. Boh je láska a kríž je toho dôkazom.

III. kapitola: Rytieri, hore srdcia!

Priatelia, v našich formačných témach sme prišli do fázy, kedy je na mieste jedna zaujímavá ponuka. Je tu príležitosť pre chlapcov zložiť miništrantský sľub. Hej, keď láska k Bohu a k ľuďom dozreje do stavu, v ktorom sa miništrant chce zaviazať záväzkom, že bude slúžiť Bohu i ľuďom z plných síl, môže zložiť miništrantský sľub. Zvýrazním slovo môže. A poznamenám: Ak chce. Je to úplne slobodné. Nik ho do toho nesmie nútiť. Ale je na to pripravený? To musíte posúdiť vy, ktorí ste ich sprevádzali i samotní chlapci, ktorých sa to dotýka. Samozrejme, že pochybnosť sa pritrafí… Ale ak ste boli verní príprave, obsahu týchto formačných tém, veríme, že chlapci sú pripravení. Veď posúďme cestu, ktorú sme spoločne prešli.

V úvode sme predstavili miništrovanie ako povolanie. Hej, sám Pán Ježiš nás pozýva do jeho sprievodu. Pamätali sme, že väčšina chlapcov zapojených do projektu sú mladšieho veku, že s miništrovaním len začínajú a preto sme všetko začali budovať od „základu“. Ale teší nás, že sa k nám pridali aj „ostrieľaní“ miništranti. No nezabudli sme zvýrazniť, akoby stretnutia mohli prebiehať! Spojením „omladiny“ so skúsenosťou „zaslúžilcov“ začíname vychovávať „novú generáciu“ miništrantov. Tak sa prepisujú dejiny? Uvidíme, uvidíme.

V prvej kapitole sme si priblížili históriu i veľkosť služby miništrovania. Išli sme od čias Pána Ježiša a cez vzory svätých sme prišli až do dnešných dní. Robili sme to preto, aby chlapci miništrovanie nepovažovali len za súbor úkonov, ale ako prejav lásky k Bohu i blížnemu. A vzorom v tom sú svätci. Základný uhol pohľadu, z ktorého sme sa na veci pozerali bol ten, že sme rytieri samého Boha. Preto sme si všímali aj toho, komu ideme slúžiť. Aspoň trochu sme zvýraznili základné informácie o Pánu Bohu, o jeho veľkosti, kráse, dokonalosti. Samozrejme, že sa to nedá všetko vystihnúť, lebo sme len ľudia s ozaj malým „mozočekom“ a Boh nás nesmierne prevyšuje. Ale aspoň tušíme, akému nádhernému Pánovi chceme slúžiť.

V druhej kapitole sme si povedali, že služba pri oltári nesmie byť zbrklá, chaotická, v štýle „punku“, „rocku“, ani „hip-hopu“ či s iným nezávisláckym nádychom! Preto sme sa zreálnili a predstavili priestory, v ktorých sa budú miništranti pohybovať. Poukázali sme na základné predmety, s ktorými budú musieť vedieť narábať. Okrem iného sa očakáva, že miništranti budú vedieť správne vystupovať a primerane poznať aj liturgickú reč. Myslím si, že aj tieto základy miništranti zvládli.

Nuž a teraz sme na začiatku tretej kapitoly. O čo v nej pôjde? Predstavíme si ešte bližšie miništrantský štýl života. A tých, čo chcú pripravíme na miništrantské sľuby. Iste, dobre miništrovať sa dá aj bez sľubov. Ale tento osobný záväzok nám môže pomôcť konať túto službu serióznejšie, zodpovednejšie. Pretože slová sľubu sú vlastne slová zaľúbenia sa do Pána Boha. Je to vyjadrenie lásky k Bohu. Slovami a potom aj skutkami. Nuž nech to dopadne akokoľvek, prvý rok formácie miništrantov sa blíži ku koncu. Preto v tejto kapitole nezabudneme aj na pomocné otázky pre miništrantské skúšky. V závere „mužstvo“ trochu prevetráme a pripravíme sa aj na preverenie ich fyzickej rytierskej zdatnosti. Nebude chýbať ani námet na veľkú miništrantsko-rytiersku výpravu. Ale to už bude blízko prázdnin. Zatiaľ viac neprezradíme!

 1. Dominik Savio. Chlapec, ktorý mal odvahu a strach mu bol cudzí.
 2. Kto našiel priateľa, našiel poklad.
 3. Dať ruku na srdce a hrdinsky zvolať: Tu som!
 4. Obrady miništrantského sľubu.

Na obzore je Miništrant objaviteľ. Je tu okolo nás ešte veľa tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie, alebo znovuobjavenie… Myšlienka vychádza z presvedčenia, že chlapci v tomto veku (cca V. ročník, ale nielen oni) chcú objavovať nové veci, krásy prírody, mora, vesmíru… Chcú robiť objavné výlety a prechádzky do neznámych zákutí miest (ich histórie), dolín, riek, štítov, hradov,… Na Slovensku máme týchto krás veľmi veľa – takže to spojíme aj s našou krajinou. Je to aj príprava na tretí ročník – Miništrant záchranca (hodnôt a toho, čo nám priniesli sv. Cyril a Metod, tradície, domácej histórie….)

No a čo nás bude v ďalšom ročníku istotne čakať je aj objavenie Liturgického roka, s tým sme prepojení na zaujímavosti zo života Pána Ježiša. Nuž a to všetko je napojené na objavovanie krás Svätej omše. Ak by sa ti podarilo pripraviť nejakú hru, ktorá by bola prepojená na tieto témy, bolo by to veľmi dobre zapadajúce do jednoty…. Inokedy o inom. A o inom zase inokedy.

 

Zdroj: www.ministranti.dcza.sk