Animátorské školy

Animátorská škola (AŠ) je akreditované vzdelávanie od MŠVVaŠ SR, ktoré zastrešuje ZKSM. Na tomto mieste nájdeš viac informácií o tomto vzdelávaní, ale aj prehľad animátorských škôl, ktoré sa v súčasnosti realizujú na ôsmich miestach na Slovensku. Zistíš, čo je pre každú školu špecifické, kde sa stretávajú, ale aj to, kto tvorí tím animátorskej školy.

Zámerom AŠ je odovzdať mladým ľuďom čo najpraktickejšou formou vedomosti, zručnosti a postoje potrebné na to, aby dokázali zodpovedne viesť skupinku detí alebo mládeže, alebo aby dokázali naplánovať a zrealizovať jednoduchý projekt.

1. časť AŠ – akreditovaná MŠVVaŠ SR, je zameraná na rozvoj kompetencií ako: tímová práca, schopnosť pracovať so skupinou, motivácia, kritické myslenie, komunikácia, osobnostný rozvoj, neformálne vzdelávanie a líderské zručnosti.

2. časť AŠ – tvoria témy schválené Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) v oblastiach: základov kresťanského života, animátorstva ako učeníctva, animátorstva a služby.