Prijmi pozvanie rásť a rozvíjať svoj potenciál spolu s tým, čo ti dala animátorská škola a žiť plnosť života, pre ktorý tu si.

“Zrelý animátor dokáže spomaliť, aby trávil čas s Ježišom, ide pod povrch svojho života, aby Ježiš mohol premeniť aj jeho vnútro, a kvôli Ježišovi odovzdáva svoj život ako dar svetu.” (Peter Scazzero)

(1) Budem milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou

 • vzťah s Bohom je v mojom rebríčku priorít na prvom mieste
 • dbám oň cez pravidelnú modlitbu, sýtenie sa Božím Slovom a prijímaním sviatostí
 • nebojím sa zostať v tichu a načúvať Bohu i sebe samému
 • s radosťou prijímam pozvanie byť svetlom a soľou pre tento svet 
 • svojím životom ohlasujem evanjeliovú zvesť
 • vo svojich rozhodnutiach a činoch som verný kresťanským hodnotám
 • rozumiem tomu, že keď druhých vediem k Bohu, vždy im odovzdávam iba to, čo mám – najmä to, kým som v Bohu

(2) budem milovať svojho blížneho

 • na druhých pozerám cez optiku Božích synov a dcér, svojich bratov a sestier
 • snažím sa vytvárať prostredie prijatia, úcty a lásky
 • som vnímavý na potreby druhých, úprimným záujmom a aktívnym počúvaním
 • uvedomujem si, že môj život je pre druhých darom a že druhí sú darom pre mňa
 • svojím životom a svedectvom túžim druhých inšpirovať v nasledovaní Ježiša
 • s ochotou odovzdávam svoje skúsenosti ľuďom, ktorí sú mi zverení
 • svoju službu vykonávam v poslušnosti k (cirkevným) autoritám a zahŕňam ich do svojich modlitieb

(3) ako seba samého

 • viem, že moja hodnota spočíva v Bohu a jej poznanie je základom pre akúkoľvek službu
 • rozumiem tomu, že to, kým som, sa nezakladá na uznaní a názoroch ľudí, ani nezávisí od toho, čo robím, či od výsledkov mojej práce 
 • snažím sa poznávať, prijímať a rozvíjať svoje dary a talenty, vrátane silných stránok a spravovaním slabých stránok a využívať ich v prospech napĺňania svojho potenciálu
 • viem, že potrebujem osobnostne a duchovne rásť, preto o to dbám formou: aktívneho zapojenia sa do života v spoločenstve, možnosťou duchovného sprevádzania a využívaním príležitostí k ďalšej formácii
 • pravidelne reflektujem svoje prežívanie a správanie s cieľom lepšieho porozumenia svojej individualite a dbania o vyvážený život

Spoznajte aj ďalšie naše projekty