Kategórie: , , |Značky: , |Prečítané za 2,7 min|537 slov|

Líderskú animátorskú školu zastrešuje združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Tím Líderskej školy pozostáva z lídrov spoločenstiev z rôznych regiónov Slovenska a certifikovaných lektorov.

Vízia:

Poslaním LAŠ je formácia kresťanských lídrov k efektívnemu a zodpovednému vedeniu spoločenstiev s konkrétnou víziou, so zameraním na zvýšenie vodcovských zručností, schopností motivovať iných a vytváranie funkčnej spolupráce v regióne medzi spoločenstvami.

Základné piliere Líderskej školy sú:

 • kvalitné vzdelávanie
 • výnimočnosť jednotlivca
 • atmosféra spolupráce
 • duchovný rast a posväcovanie

Obsah:

Líderská škola je jednoročný vzdelávací program, cieľom ktorého je ponúknuť účastníkom neformálne vzdelávanie zamerané na rozvoj vedomostí, praktických skúseností a zručností v oblasti vodcovstva, vedenia a rozvoja ľudí.

Vzdelávanie pozostáva zo 7 víkendov a 5 dňového letného kempu. Súčasťou LAŠ je absolvovanie 3 víkendov akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR. Po úspešnom absolvovaní a splnení všetkých podmienok, účastníci získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s celoštátnou platnosťou.

Program jednotlivých víkendov pozostáva z teoretických a praktických blokov, zážitkových aktivít, práce v skupinkách, diskusii s pozvanými hosťami a osobných konzultácií s členmi tímu. inšpiráciou a pridanou hodnotou tohto vzdelávania sú viacerí prednášajúci hostia z rôznych oblastí leadershipu. Pridanou hodnotou tohto vzdelávania je možnosť absolvovať stáž pod vedením odporúčaných skúsených lídrov celoslovenských iniciatív, projektov a platforiem.

Kritériá pre uchádzačov:

Líderská formácia je pokračovaním predošlých formácií v oblasti kresťanského a osobnostného rozvoja. Na prijatie k štúdiu, pochopenie a uplatnenie nadobudnutých poznatkov počas formácie považujeme za nevyhnutné spĺňať nasledovné podmienky:

 • uchádzač má 18 a viac rokov
 • odporúčanie kňaza/lídra spoločenstva s krátkym popisom, ktorý uchádzača vysiela na formáciu
 • ústny záväzok lídra – uprednostnenie formácie LAŠ pred inou formáciou a formáciou spoločenstva
 • ukončená niektorá predchádzajúca formácia (animátorská škola, škola autentických sŕdc, dlhodobejšie vzdelávacie a formačné semináre, iné vzdelávanie a formácia, ku ktorej napíše uchádzač základné preberané témy)
 • uchádzač by mal zastávať aspoň jednu z pozícií: vedúci stretka/spoločenstva, člen vodcovského tímu, vedúci služby/služobného tímu, vedúci projektu v spoločenstve
 • záväzok uchádzača zúčastniť sa všetkých víkendov a letného kempu. Neúčasť na víkende bude akceptovaná iba v nevyhnutnom prípade a po dohode so zodpovednými vedúcimi tímu.
 • uchádzač absolvuje prijímací pohovor (online)
 • po prijatí na LAŠ – uhradenie školského poplatku

Foto:

foto: Mária Badinská