Kategórie: , , |Značky: , , , , |Prečítané za 10,4 min|2083 slov|

Slovo pre animátora: Priatelia, naša úvodná kapitola sa pomaly končí. Sledovali sme v nej pôvod miništrovania a ako sa miništrovanie šírilo v prvotnej cirkvi. Zamerali sme sa aj na vlastnosti svätcov, ktoré by si mali miništranti osvojiť. Dnes prechod dejinami zrýchlime a zosumarizujeme všetky vlastnosti svätcov. Pripomínam, že náš projekt je formačný a má pomôcť chlapcom získať múdrosť, čnosti, nový štýl života. A teda našim cieľom nie je len rýchlo prejsť cez nejaké miništrantské praktiky… Ďalšou výzvou k vedúcim, ale aj k miništrantom je, že ak máte nejaké materiály na obohatenie, pošlite ich webmaistrovi, aby sme ich mohli zakomponovať do projektu.
Kam sa teda dnes posunieme? Naši chlapci sú plní impulzov a snov. A ovláda ich fantázia. Obdivujú rôzne celebrity, ktoré ich niečim upútali. A práve v tom im dnes chceme pomôcť urobiť si poriadok. Poukážeme im aké sú rozdiely medzi celebritami a hrdinami. Z toho by nám malo vyplynúť, čo sa oplatí v živote nasledovať.

Cieľom je vidieť cestu miništrantov v dejinách a vytvoriť ideál miništranta, ku ktorému by sa mali chlapci približovať. Majú získať aj patričné sebavedomie na to, že pokračujú v službe ktorá prežila tisícročia.

Metodika: Zrod hrdinu.

Materiál: Obrázky svätcov, športovcov, spevákov, hercov… Nožnice, tvrdý papier, perá, lepidlo, pravítko, fixky,…

Aktivita s Božím slovom:

K dnešnej téme sa hodí evanjelium podľa Matúša

(Mt 16, 13-19).

„Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ “A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“

Komentár k textu:

Cirkev to nemala ľahké v žiadnom období. Vždy sa našli nejakí ľudia, ktorí ju prenasledovali. Často mali k tomu rôzne vymyslené zámienky. Raz ju obvinili že je šíriteľka neznášanlivosti, inokedy že vykorisťuje druhých, potom že vnáša nevedecké zmýšľanie, ba že dokonca poburuje ľud… Ale čím ju viac bili a prenasledovali, tým sa viac šírila. Odhaduje sa, že počas existencie Cirkvi zomrelo za Pána Ježiša viac než desať miliónov kresťanov. A predstavte si, že napriek tomu sa Cirkev udržala až do našich čias. Nijaké temné mocnosti ju nepremohli. A nijaké pekelné mocnosti ju ani nepremôžu. A my dodáme, že ani miništrantov nepremôžu sily temna, ak budú počúvať svojho Majstra – Pána Ježiša Krista.

Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj:

Svätý Tarzícius, Juraj, Šebastián… Títo hrdinovia síce všetci zomreli, ale ich miesto zaujali ďalší mladíci, ktorí chceli slúžiť Pánovi. Situácia sa zmenila v roku 313, kedy kresťania dostali v Rímskej ríši slobodu. Ľudia vo veľkom množstve vstupovali do Cirkvi. Bolo potrebné ich vyučovať, pripravovať k sviatostiam, starať sa o chorých a núdznych. Budovali sa útulky pre siroty, nemocnice pre chorých, kostoly pre slávenie liturgie… Zmenenými podmienkami sa zväčšili aj možnosti pre službu Bohu i ľuďom. Služba miništrantov v liturgii už bola presnejšie určená. Mali predpísané úkony, pohyby, zloženie rúk… Všetko dostávalo krásnu harmóniu. Počas bohoslužby často odpovedali kňazovi na jeho modlitby… A tak to išlo po stáročia. Aj u nás na Slovensku.
Miništranti boli u nás aj za čias svätého Cyrila a Metoda. Prežili aj pád Veľkej Moravy. Neskôr, keď náš národ zachvátilo veľa pohrôm – ako vpád Tatárov, Husitov, Turkov, všelijakých fanatikov, fašizmu, komunizmu… miništranti sa vždy nanovo objavili. Roky plynú, prichádzajú noví ľudia, no na prekvapenie mnohých: Kristove myšlienky vôbec neslabnú. Stále prinášajú vôňu novosti a vzbudzujú nadšenie i chuť podľa nich žiť. Ba môžeme povedať, že miništranti sa vždy prispôsobujú novým kultúrnym požiadavkám, ale zostávajú verní Kristovi. Vidia krásu kresťanského učenia a šíria ho. Od týchto služobníkov Najvyššieho sa však stále žiada, aby vlastnili nádherné vlastnosti ako zbožnosť, skromnosť, poslušnosť, veselosť, čistotu, láskavosť.
Je tomu tak aj dnes. Pre tieto vlastnosti miništrantov nazývajú aj rytiermi Legio Angelica, čo znamená rytiermi Anjelskej légie. Znie to vznešene, však? Prirovnať miništrantov k anjelom… Fíha! To nemá chyby. No to ale aj zaväzuje. K čomu? K tomu podstatnému: milovať Pána Ježiša zo všetkých síl a poslúžiť druhým, ako sa len dá. Odovzdať štafetu o láske, vernosti, radosti ďalším mladíkom, ktorí po nás prídu. Miništranti majú teda v histórii ľudstva obrovskú úlohu, ktorú ešte snáď musia sami pochopiť. Ale už teraz je jasné, že nesmú vymrieť, kým bude svet svetom. Preto sa formujú v rytierskom duchu, aby vydržali v dobrom, aby ich služba bola veľmi príťažlivá a šírila nevídaný radostný štýl života.

Námet na zamyslenie:

Ak dokázali byť statoční a verní Pánu Ježišovi mladíci v tak ťažkých časoch, prečo by to nemohli dokázať aj chlapci dnešných čias? Chce to iba chcieť! Nuž a ako sa rodí takýto hrdina? Je možné, aby existoval hrdina aj v dnešnom svete? Je rozdiel medzi hrdinom a celebritou, ktorú nám ponúkajú média? Je! Obrovský. Odhaľme túto pravdu v nasledujúcej aktivite.

Aktivita: Zrod hrdinu

Chlapcom vysvetlíme slovo celebrita. Jeho základ je od slova „celebrare“ – sláviť. Celebrita je teda človek, ktorý je nejakým spôsobom slávny. Svet väčšinou uznáva tých, ktorí vedia ako tak spievať, tancovať, hrať, športovať alebo sú iným spôsobom známi ľudia… Mnohé celebrity sú len na okrasu a nedokážu urobiť nič seriózne. Média ich ale neustále pripomínajú a tak ich urobili známymi. Miništrantov sa môžeme opýtať, či poznajú nejakú tu mediálnu „hviezdu“ a prečo ju obdivujú. Hrdina je naopak človek, ktorý nič nehrá. Je statočný, rýdzi a vie zasiahnuť v prospech dobra. Snaží sa, aby bol spravodlivý, múdry a láskavý. Váži si opravdivé hodnoty a vie sa obetovať za iných. Jeho postoj sa prejaví najmä v kritických chvíľach. Aktivita potom pokračuje nasledujúcou činnosťou.

– na stôl alebo na zem rozprestrieme obrázky športovcov, spevákov, hercov… Môžeme pustiť dobrú muziku a vyzveme chlapcov, nech si vyberú hrdinu, ktorého obdivujú. Nech aj povedia čo o ňom vedia, prečo je pre nich zaujímavý. Z ich reči istotne vyplynie, že ich obdivujú preto, lebo vedia spievať, hrať hokej či futbal, šoférovať, tancovať… Nato ich upozorníme, že svetské celebrity sú väčšinou známe vonkajšími vlastnosťami ako krása, fyzická zdatnosť, zaujímavý hlas, svalnaté telo… To čo na nich obdivujeme je väčšinou pozlátka. Vnútri sú to často skazení a bojazliví ľudia.
– potom medzi tváre celebrít primiešame obrázky svätcov. Chlapci si z nich vyberú svojho obľúbeného a tiež povedia, čo na nich obdivujú. Zvýrazníme, že okrem vonkajších vlastnosti týchto vlastnosti majú najmä vnútorné kvality. Ak miništranti toho veľa o týchto personách nevedia, musí ich charakterizovať animátor.
– následne opíšeme nám známych svätcov niektorými základnými vlastnosťami. Je to preto, aby sme si tieto vlastnosti priblížili, zapamätali aj nasledovali. Aktivitu realizujem hádankami: Chlapec z evanjelia bol charakteristický najmä svojou… (štedrosťou, pohotovosťou a komunikatívnosťou.) Svätý Tarzícius vynikal svojou… (službou, nebojácnosťou a obetavosťou.) Svätý Šebastián sa vyznamenal… (statočnosťou, mužnosťou a vernosťou pravde.) Svätý Juraj sa vyznačoval najmä… (odvahou, vytrvalosťou a bojom so zlým.) Svätý Dominik Sávio je známy… (veselosťou, čistotou srdca, apoštolátom a zbožnosťou.)

Jednotlivé vlastnosti svätcov chlapcom ešte hlbšie vysvetlíme a potom si môžeme urobiť pexeso o svätých. Je to vcelku ľahké. Z tvrdého papiera nastriháme štvorce o rozmeroch asi 5×5 cm. Jednu stranu ponecháme čistú a na druhú povieme chlapcom, čo majú nakresliť alebo napísať. Môže to byť uvedené meno a čnosť, symboly, ktorými boli svätci umučení, definície čnosti… Nakoniec chlapcov upozorníme, že tieto vlastnosti sa budeme snažiť získať a že to pôjde len neustálym opakovaním a nácvikom. Hra nám napomôže zopakovať si prebranú látku i vlastnosti, ktoré má mať miništrant. Preto sa ju môžeme hrať častejšie.

Ďalšie aktivity na stretnutie:

  1.  Životopisy svätcov (aj s ich obrázkami) s ktorými sme sa stretli si môžeme nalepovať na niť – tá je symbolom, ako sa myšlienka miništrovania stále ťahá dejinami cirkvi. Svätci, ktorých sme si prebrali sú toho svedkami. Vytvoríme si tak pomôcku na rýchle zapamätanie si dejín miništrovania i veľkých miništrantských vzorov.
  2. Môžeme vyprovokovať debatu na tému, čo sa oplatí v živote robiť. (Každý svätec vedel spočítať čo je dočasné a čo večné. A čo vy? Čo sa nakoniec oplatí?)
  3. Skúste sa porozprávať na tému, ako je možné, že niekto má takú lásku, že dokáže položiť aj život za Pána Ježiša?
  4. Skúste zrekonštruovať dejiny miništrovania a vyveste ich na nástenku.

Predsavzatie: Zamysli sa, ktorá miništrantská vlastnosť ti chyba ako ju chceš získať.

Skutočný príbeh, alebo legenda: Keď sa mladý hrdina Herkules vydal do sveta prišiel na rázcestie, kde ho čakali dve devy. Obidve ho volali, aby vykročil na jej cestu. Herkules skúmal, čo sú to za cesty. „Moja cesta je plná dobrodružstva, ale aj obety, utrpenia a konania dobrých skutkov,“ hovorí prvé dievča. Herkules sa spýtal ešte raz: „A čo má čaká na konci tejto cesty?“ Dievča sa usmialo a odpovedalo: „Radosť, pokoj, pocit dobré prežitého života.“ Obrátil sa aj k druhej deve a spýtal sa: „A toto je aká cesta?“ Deva sa naňho zvodne usmiala a povedala: „Na tejto ceste si užiješ bohatstva, slávy, vášni a rozkoši koľko len chceš.“ Mladík si overoval cestu ďalšou otázkou: „Hm, a aký je koniec tejto cesty?“ Deva mávla rukou a tíško zašepkalo: „Na koniec sa nepýtaj. Radšej sa rýchlo rozhodni a vykroč za mnou.“ I Herkules vykročil, ale po prvej, dobrej ceste. A nikdy to neobanoval. Dobre sa rozhodol, lebo dobre skončil svoj život. Stal sa slávnym hrdinom a bol šťastný. Lebo dobrý život dáva šťastie. Aj ty máš pred sebou dve cesty. Na jednej sa možno staneš celebritou ale potrvá to iba určitý čas. Druhá životná cesta vedie k hrdinstvu. A sláva týchto sa prenesie do večnosti.
Vyber si správne.

Obsah katechéz celého 1. ročníka nájdeš tu.

Zdroj: www.ministranti.dcza.sk