Kategórie: |Značky: , , , , |Prečítané za 12,5 min|2496 slov|

Slovo pre animátora: Koniec prvého miništrantského výcvikového roka je na obzore. Chceme ho teda slávnostným spôsobom zakončiť. Samotné poďakovanie by mohlo byť vo svätej omši. Je dobré sa o tom porozprávať s miestnym duchovným otcom. Viac však o tom bude reč v nasledujúcej téme. Lebo? Lebo teraz to príde. Patrí sa urobiť medzi chlapcami trochu rozruchu a to cez ich preskúšanie. Nech je to v humornom – radostnom duchu. V centre našej pozornosti je aj skupina chlapcov, ktorá sa rozhodla zložiť miništrantské sľuby. Takže dnes si u chlapcov overíme vedomosti a aj rozoberieme, čo miništrantský sľub obnáša…

Cieľom je vysvetliť miništrantský sľub a preskúšanie chlapcov z vedomosti.

Metodika: Rytierske skúšky a miništrantský sľub.

Materiál: Papiere o veľkosti A4, malé lístočky, perá, svieca, zápalky, potreby na preskúšanie podľa zvoleného postupu.

Voľne prerozprávaj, alebo prečítaj:

Jedna stredoveká legenda hovorí, ako sa istý mladík chcel dostať medzi slávnych rytierov. Bol inteligentný, šikovný, mocný, no aj veľmi namyslený, sebecký, urážlivý, nekamarátsky a tvrdohlavý. Teraz stojí pred bránou rytierskej pevnosti a dožaduje sa vstupu. Keď ho priviedli pred veliteľa, pyšne predložil svoju žiadosť: „Pochádzam zo slávneho rodu a od malička som chcel byť rytierom. Mám na to! Zoberte ma medzi vás! Chcem byť slávny. Ja vám ukážem, čo je to byť skutočným rytierom!“ Ich veliteľ sa naň pozrel hlbokým pohľadom a povedal mu: „Najprv choď do kameňolomu, kde ťažko pracujú chudobní, väzni a zločinci. A rok s nimi lám kameň!“ Mladík sa arogantne obrátil na podpätku a buchol dverami. No po chvíli si to rozmyslel a zaradil sa do ťažkej práce v kameňolome. Po príchode zažil šok. Bola to veľmi tvrdá práca. A tí ľudia. Mnohí mali srdce ešte tvrdšie ako kameň. Najprv nadával, potom zatínal zuby… No vydržal. Po roku sa opäť dostavil pred veliteľa rytierov a hrdo žiadal: „Úlohu som zvládol, chcem patriť medzi vás.“
Veliteľ sa pousmial a povedal: „Teraz choď na rok do sveta medzi ľudí. A keď ti niekto ublíži slovom, alebo nadávkou, odmeň ho z peňazí, čo si zarobil v kameňolome.“ Udivený mladík to nechápal. Najprv urazene gúľal očami, chcel prudko odpapuľovať, no túžba patriť medzi elitných rytierov bola v ňom veľmi silná. Ovládol sa a poslúchol. Celý rok sa správal podľa príkazov veliteľa. A urážok, ktoré schytal bolo ozaj dosť. Až tak, že minul všetky zarobené peniaze. Keď sa po roku skrúšený ocitol v bráne rytierskeho hradu, sedel tam akýsi starec. Ten sa pustil do neho a robil si z neho posmech. No mladík ostal pokojný a milo sa na starca usmial: „Čo ti je dobrý človeče? Čo ťa trápi?“
Starec mu odpovedal proti otázkou: „Ako to, že si sa na môj posmech neurazil?“ Mladík mu na to odvetil: „Celý rok som platil každému, kto ma urazil, akože by som sa nesmial, keď ma dnes tvoja urážka nič nestojí?“ Starec sa opäť ozval: „Zmúdrel i spokornel si synak. Áno, choď za veliteľom, zaslúžiš si, aby ťa prijali medzi rytierov. A pamätaj si: Aj do neba sa dostanú iba skromní.“ I stalo sa, že mladík opäť stál pred veliteľom. Ale s úplne iným postojom v srdci. Mladík nielen obstal v skúške, ale aj zmenil svoj charakter. Stal sa pokorným, čestným, znášanlivým i priateľským. Po bojovom výcviku skladal rytiersky sľub. Meč mu odovzdával vznešený starec v nádhernej rytierskej zbroji. Bol to ten istý človek, ktorý skúšal jeho čnosti v bráne pevnosti. Vyšlo najavo, že bol zástupcom samého veliteľa. Priateľský mu pozrel do očí a keď mu podával ruku povedal: „Zaslúžiš si, aby si patril do dobrej rytierskej družiny. Bráň slabých a buď priateľom všetkých čestných ľudí.“ A náš mladík sa zmohol iba na jediné slovo: „Sľubujem.“

Komentár k príbehu:

Chlapci, aj my sme prežili niečo podobné, ako náš hrdina z príbehu. Naša formácia trvala rok. Namáhali sme sa, krotili sme svoje zlé sklony, prebrali sme si dôležité témy, získali sme nové vedomosti, rytierske čnosti ba aj nových priateľov. Chceme patriť medzi rytierov samotného Krista. A medzi nimi sa cení najmä priateľstvo. Pamätáte, že to nám odkázal aj Dominik Savio? Hej, priateľstvo je to, čo Dominika veľmi dobre charakterizuje. Ba dá sa povedať, že táto vôňa priateľstva z neho vyžarovala. Veď koľko priateľstiev s inými chlapcami dokázal vytvoriť. Strhol ich svojou jemnosťou, úprimnosťou, srdečnosťou, radosťou, vrúcnosťou, dôverou. Kto bol pri ňom, cítil sa dobre. Ba cítil, že tento chlapec je priateľ Boží. Preto sa s ním druhí ľudia tak radi kamarátili.
Ale nebol by to dokázal, keby sa nebol priatelil so samým Bohom. A teda inšpirovaní Dominikovým príkladom aj my by sme sa mali snažiť žiť v priateľstve s Ježišom. Hej, každého miništranta má charakterizovať slovo priateľstvo. Keď sa povie miništrant, každý by si ho mal vyložiť: „Aha, je to dobrý priateľ.“ Lebo? „Lebo je Kristov rytier.“
Ak by však naša duša bola akosi k láske a priateľstvu nerozhodná, malátna, bez ochoty, bez guráže, ba dokonca neschopná milovať Pána Boha… Môžeme ju k tomu povzbudiť pevným rozhodnutím, ktoré sformulujeme do súkromnej modlitby zvanej miništrantský sľub. Je veľmi jednoduchý:

Ja, (meno), ďakujem Pánu Ježišovi Kristovi za milosť povolania do služby miništranta. Chcem svoje povinnosti konať zbožne, radostne a horlivo. Tak mi, Bože, pomáhaj. Svätá Mária, Služobnica Pána, svätý Dominik Savio, svätý Tarzícius i všetci svätí, orodujte za mňa.

Čo je teda sľub? Môžeme ho pomenovať aj takto: Ide o slobodné zaviazanie sa človeka, že bude konať, správať sa a žiť pre to, čo je v obsahu sľubu. A čo všetko patrí do miništrantského sľubu, to sme si vysvetlili v predchádzajúcej téme. A vo vyššie uvedenom konkrétnom znení sľubu je všetko zhrnuté v zhustenej podobe.

Námet na zamyslenie:

Možno ti v hlave prúdia myšlienky: „Mám na to? Nemám na to… Mám, nemám zložiť ten sľub? Čo robiť?!“ Nuž naša rada je: „Ak si sa statočne pripravoval, chodil na stretnutia, študoval témy, potom si myslíme, že takto poučený, čnostný a odhodlaný môžeš predstúpiť pred Pána Boha, aby si sa slobodne zaviazal slúžiť mu zbožne, radostne a horlivo.“ Sen o Pánovom rytierovi sa ti môže naplniť a ty ho môžeš zavŕšiť sľubmi. Pán ťa prijme do svojej družiny, do liturgickej služby so sľubmi miništranta. Ide o obrovskú česť. Ale je to tvoje rytierske rozhodnutie preto konaj slobodne. Závisí to len a len od teba. Len ty a Boh budete prežívať najhlbšie tajomstvo tohto sľubu. Ak ešte váhaš, pomysli si, že sú tu aj svätci, preto ich môžeš vzývať o pomoc. A samozrejme môžeš najmä prosiť, aby ti pomáhal samotný Boh. Všimni si, aj tieto skutočnosti sú uvedené v miništrantskom sľube.

Aktivity na stretnutie:

V niektorých skupinkách miništrantov sa na konci každého ročníka formácie osvedčilo preskúšanie miništrantov zo získaných vedomosti. Ak sa tak rozhodnete aj vy, tak nech je všetko v radostnom a rodinnom duchu. Je dobré to oznámiť celej farnosti. Nech ľudia vedia, že statoční mladíci ešte žijú. A nech sa za svojich rytierov aj modlia. Oznam môže byť vyhlásený v nedeľných farských oznamoch, cez plagáty… Nuž a až príde ten deň, preskúšanie môže mať rôzne podoby.

 1. Preskúšanie písomné. Zadáte otázky a chlapci píšu… Alebo nepíšu, ak nič nevedia. Otázky majú byť s teórie aj z praxe, z toho, čo ste prebrali počas roka. Nižšie sú niektoré navrhnuté.
 2. Môžete si pripraviť aj test ako v autoškole. Je teda vytvorená skupina otázok s možnými odpoveďami: a, b, c,… Text môže obsahovať množstvo chytákov. Táto forma je dlhšia na prípravu, no rýchla na vyhodnotenie. Podľa počtu správnych odpovedí sa dá stanoviť, kedy je skúška na výbornú i to, kedy dopadla nedostatočne a skúška sa ešte musí zopakovať… Isté je, že nerobíme z toho drámu!
 3. Nuž ale môže to byť aj ako na maturite. Skúšobná komisia má pozostávať zo skúsených, mládež milujúcich ľudí, ktorých vedie, menuje duchovný správca farnosti. Skúšajúce zoskupenie má predsedu. Skúšky sú z prebranej látky. Môžu byť písomné i ústne. Z teórie i z miništrantskej praxe. Otázky sú pripravené v klobúku a každý si ťahá… Potom sa chvíľu pripravuje a… ide na scénu. Ak si pripravíte zelený stôl a iné ozdoby, môže to vyzerať aj ako maturita miništranta. Len tak mimochodom: Opravné skúšky je možné robiť bez obmedzenia.

Ďalšie aktivity na stretnutie:

Otázky na preverenie „stavu“ vedomosti miništrantov vám môžu pomôcť zistiť, kde sa s chlapcami nachádzate, či rozumejú veciam, kde treba pridať, atď. Samozrejme, že si otázky môžete dopĺňať, vytvárať. Veríme, že sa nestanú nástrojom postrachu, ale stupienkom k osobnému rastu chlapcov. Otázkami sa mapujú prebrané témy. Takže tu sú.

 1. Kto je miništrant?
 2. Čo znamená miništrovať?
 3. Aké sú predpoklady pre miništrovanie?
 4. Čo vieš o histórii miništrovania?
 5.  Ktorí sú patróni miništrantov a prečo?
 6. Poznáš životopis sv. Tarzícia?
 7. Aké sú hlavné vlastnosti miništranta?
 8. Čo je to duchovný život?
 9. Aký by mal byť modlitbový život miništranta?
 10. Čo vieš o Nebeskom Otcovi?
 11. Predstav nám Pána Ježiša.
 12. Porozprávaj o Duchu Svätom.
 13. Aké poznáš prostriedky pre duchovný rast?
 14. Čo je modlitba?
 15. Aké druhy modlitby poznáš?
 16. Čo je Sväté Písmo?
 17. Ako vzniklo Sväté Písmo?
 18. Predstav oblečenie miništranta.
 19. Vieš sa pomodliť Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu?
 20. Ovládaš Verím, Anjel Pána?
 21.  Čo je to predsavzatie?
 22. Čo je milosť posväcujúca?
 23. Predstav váš farský kostol.
 24. Vymenuj zariadenie kostola.
 25. Aké sú základné postoje miništranta?
 26. Aké liturgické predmety už poznáš?
 27. Povedz niečo o spiritualite miništranta?
 28.  Popíš životopis sv. Dominika Savia.
 29. Aké boli Dominikove predsavzatia z prvého sv. prijímania?
 30. Čo je Cirkev?
 31. Komu je zasvätený váš kostol a prečo?
 32. Povedz životopis svätcov, ktorí sa nachádzajú vo vašom kostole.
 33. Ako znejú zásady miništrantov?
 34. Ako by malo vyzerať stretnutie miništrantov?
 35.  Opíš udalosť z evanjelia, kde chlapec ponúkol chleby a ryby.
 36. Čo vieš o Panne Márii?
 37. Vysvetli čo je zbožnosť, pokora a obetavosť?
 38. V čom spočíval prvý hriech?
 39. Aké poznáš miesta vo farnosti, ktoré pomáhajú dobre žiť?
 40. Čo symbolizuje kríž?
 41.  Ktoré miesto je najdôležitejšie v kostole? Opíš ho.
 42. Povedz všetko, čo vieš o pápežovi.
 43. Čo je oltár?
 44. Čo je a kde sa nachádza presbytérium?
 45. Načo slúži sakristia a ako sa v nej správať?
 46. Vysvetli v čom spočíva spása ľudí.
 47. Aké sú hodnosti v Cirkvi?
 48. Čo je to pýcha a neposlušnosť?
 49.  Čo vyjadruje liturgický úkon sedenia?
 50. Opíš ako sa má vstúpiť do kostola?
 51. Čo vyjadruje podanie rúk?
 52. Opíš znak kríža.
 53. Čo vyjadruje rozpätie kňazových rúk?
 54. Vysvetli čo vyjadruje zloženie rúk?
 55. Čo je to farnosť?
 56. Ako pokľakneme pre svätostánkom?
 57. Čo je to sľub?
 58. V čom spočíva duchovný život miništranta?
 59. Vysvetli základy duchovného života.
 60. atď, atď…

Predsavzatie: Zopakovať si prebraté témy a pripraviť sa na miništrantské sľuby jedným dobrým skutkom, ktorý však urobím každý deň.

Skutočný príbeh: V jednom meste bol pohreb, na ktorom sa zišlo veľmi veľa ľudí. Zo všetkých strán bolo počuť: „Bol to ozaj dobrý človek.
“ Náhodne idúci turista sa zo zvedavosti opýtal: „Hovoríte o tom mŕtvom? Kto to bol?“
Jeden z prítomných pohotovo vysvetľoval: „Bol to lekárnik, ktorý vedel každému človekovi poradiť, poslúžiť i povzbudiť ho. Aj smrť ho zastihla pri konaní dobra.“
„Nevravte, ako sa to stalo?“ zaujímalo cudzinca.
„Nuž dozvedel sa, že jedna stará pani veľmi trpí a tak jej poslal po chlapcovi liek. Uvedomil si však, že ho namiešal príliš silný. Rozbehol sa za chlapcom, aby ho zastavil a svoj omyl napravil… A viete, bol to už starší človek. Srdce mu nevydržalo. Odpadol na ulici a zomrel…
Hm, ozaj dobrý človek to bol.“ Cudzinec sa poďakoval za vysvetlenie a popod nos si zamrmlal: „Bodaj by sa aj o mne hovorilo: Je to dobrý človek.“

Priatelia, k tomu pridám niečo podobné. Študenti si napísali na maturitné tablo takéto motto: „Ži tak, aby si dobrom zobudil iných.“ Je to nádherná veta. Vlastne vystihuje život Pána Ježiša Krista. Veď On žil tak, aby v nás zobudil lásku. A heslo vystihuje aj život nášho lekárnika. Lásku rozdávať, lásku prijímať. Snažiť sa sväto milovať a byť milovaný. Čo môže byť krajšie? Miništrantský sľub vám v tom chce pomôcť.

Obsah katechéz celého 1. ročníka nájdeš tu.

Zdroj: www.ministranti.dcza.sk