Kategórie: , , |Značky: , , , , |Prečítané za 8,3 min|1655 slov|

Slovo pre animátora: Predstavili sme si obetu, ako centrálny princíp vzťahu medzi človekom a Bohom. U katolíkov je to Najsvätejšia obeta – Svätá omša. Teraz si predstavme ľudí, ktorí sa na nej zúčastňujú a môžu ju prinášať. Ako sme už spomenuli, Boh si v dejinách vyvolil židovský národ za svoj milovaný ľud. Nuž ale keď Krista odmietli jeho vlastní rodáci zo židovského národa, Ježiš založil nový Boží ľud, ktorý nazývame Cirkev. Definíciu Cirkvi je chlapcom dobre priniesť, ale tak, aby jej rozumeli. Nuž a potom im predstavíme aj jednotlivých členov Cirkvi. Urobíme to zaujímavou hrou, ktorá je popísaná v aktivite.

Cieľom stretnutia je predstaviť jednotlivé funkcie v Cirkvi a upozorniť chlapcov na to, že aj s nimi má Pán Boh svoj plán. Aj oni majú v Cirkvi miesto, ktoré im pripravil Pán.

Metodika: Bratstvo neohrozených.

Materiál: Pre každého niekoľko menších papierikov, perá…

Voľne prerozprávaj:

Pán Ježiš založil Cirkev. Čo to je? Spoločenstvo, Bratstvo neohrozených. Muži a ženy, deti a mládež i starenky a starci ktorí sa snažia žiť podľa evanjelia. Presnejšie ide o spoločenstvo pokrstených ľudí, ktorí v neho veria a pokračujú v jeho poslaní. Ak chcete vedieť konkrétne ako, tak: Niektorí členovia Cirkvi pokračujú v učení, iní v kázaní, ďalší vo výchove ľudí či starostlivosti o chorých, núdznych,… Proste robia to, čo robil Ježiš Kristus. V priebehu stáročí sa v cirkvi vyvinuli rôzne služby, funkcie, hodnosti či úlohy. Každý miništrant by ich mal poznať. Dôvod? Aj ty patríš medzi vyvolených. A potom ďalší veľmi prozaický: Aby sme vedeli kto je kto, keď sa zrazu objaví pred nami v sakristii. Aby sme vedeli s kým pri miništrovaní spolupracujeme. Aby sme niekomu váženému nepovedali: „Hej ty, podaj mi…“ A vôbec, patrí to k základným vedomostiam nielen miništranta. Takže poďme pekne po poriadku.

Veriaci (Laici)
Tak obyčajne nazývame široký okruh ľudí, ktorí veria v Krista. Pred Bohom sme všetci rovní, všetci sme údmi Tajomného tela Ježiša Krista – Cirkvi. Máme však v nej rôzne povolanie i poslanie. Je to tak ustanovené od Boha, preto je nesmierne dôležité aby každý človek zistil, k čomu ho Boh povoláva a kde ho chce mať. Hovoríme tomu že každý má zistiť svoje povolanie a poslanie. Aby sa tak plnila Božia vôľa a robilo sa to, čo je potrebné pre dobro Cirkvi a celého sveta. Medzi veriacich patríme aj my, miništranti. Iné hodnosti, alebo služby v Cirkvi sú:

Diakon
Má nižšie kňazské svätenie. Môže krstiť, sobášiť, pochovávať, kázať, rozdávať sväté prijímanie, a robiť iné dôležité služby veriacim. Spolupracuje s kňazmi vo farnosti.

Kaplán
Je kňaz, ktorému sa zveruje pastoračná starostlivosť o veriacich. Spolupracuje s farárom.

Farár
Je kňaz, ktorý pastoračne spravuje farnosť. (Farnosť je spoločenstvo veriacich v Krista v partikulárnej Cirkvi trvalo zriadenej diecéznym biskupom.)

Dekan
Je kňaz, ktorý stojí na čele dekanátu. Dekanát zahŕňa viac farností. Dekan je aj určitým koordinátorom pre spoluprácu v pastoračnej činnosti v jednotlivých farnostiach. Povzbudzuje kňazov a pripravuje ich formačné stretnutia.

Kanonik
Je členom kapituly zboru kňazov. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie slávnostných bohoslužieb v kostole a podpora biskupa pri správe diecézy. Administrátor diecézy Dočasne spravuje diecézu v prípade, že táto nie je obsadená sídelným biskupom (úmrtie, rezignácia, choroba, preloženie, zbavenie úradu,…). Jeho úrad končí keď vedenie diecézy prevezme nový sídelný biskup, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Generálny vikár
Plní funkciu pomocníka diecézneho biskupa pri vykonávaní jeho pastierskej služby. Pomáha mu pri správe diecézy.

Pomocný biskup
Má riadne biskupské svätenie a pomáha svojmu diecéznemu biskupovi.

Biskup
Je nástupcom apoštolov. Menuje ho pápež. Sídelný biskup je na čele diecézy, ktorú spravuje. Má plnú pastoračnú právomoc nad svojou diecézou, časťou Božieho ľudu. Asi každých päť rokov vykonáva u pápeža spolu s inými biskupmi návštevu „ad limina Apostolórum“. Počas nej mu podáva správu o stave svojej diecézy.

Metropolita, arcibiskup
Vedie cirkevnú provinciu. Je arcibiskupom diecézy, v ktorej stojí na čele Božieho ľudu. Liturgickým znakom metropolitu je palium – biely pás látky z čistej ovčej vlny s vyšitými čiernymi krížikmi. Nosí sa okolo krku. Vpredu a vzadu splýva dole.

Kardinál
Je príslušník zvláštneho zboru, ktorému prináleží právo voliť pápeža. Kardinálov menuje pápež. Pochádzajú z celého sveta. Niektorí trvale sídlia v Ríme.

Prímas
Je prvý medzi kardinálmi, arcibiskupmi a biskupmi v určitej krajine.

Pápež
Je námestník Ježiša Krista, hlava katolíckej Cirkvi, zástupca Ježiša Krista na Zemi. Je nástupcom apoštola svätého Petra, ktorému Ježiš zveril prvenstvo v Cirkvi. Je zárukou jednoty Cirkvi. A ešte niečo – tak ako sv. Peter, je biskupom v Ríme.

 

Námet na zamyslenie:

Hoci si ešte len chlapec, (a možno práve preto) je dobré trochu sa zamyslieť nad svojim budúcim životom. Čo asi chce odo mňa Pán Boh? Prečo som sa narodil? Čo mám urobiť na tomto svete len ja a nikto iný to za mňa neurobí? Hľadám aký plán má Boh so mnou? Skúmam, kde má ťahá moje srdce? Chcem mať v dospelosti svoju rodinu, alebo by bolo pekné slúžiť Bohu ako kňaz? A čo tak úplne sa zasvätiť Pánovi ako nejaký rehoľník? Isteže, si ešte mladý, aby si mohol na všetky otázky zodpovedne odpovedať. Ale snívať o krásnom živote a modliť sa za svoje povolanie už môžeš odteraz.

Aktivita: Odkaz dôležitej osobe.

Cirkev je ako jedna veľká rodina. Každý v nej má svoju úlohu. Vyššie sme si predstavili, kto akú službu a teda aj úlohu v Cirkvi zastáva. Teraz si urobíme aktivitu, čo by ste takýmto zodpovedným ľuďom (autoritám) chceli odkázať. Na lístky papiera im môžete napísať krátke správy. Píše sa anonymne. Vedúci teda rozdá každému zopár papierikov a potom povie: „Chlapci, teraz napíšte odkaz pre pápeža…“ A čo nasleduje?

  • chlapci sa na chvíľu zamyslia a napíšu, čo by chceli povedať Svätému otcovi. Po skončení sa lístočky pozbierajú a dajú na prvú kôpku.
  • následne vedúci zahlási: „Píšeme odkaz nášmu biskupovi.“ Postup sa opäť zopakuje.
  • nezabudnite aj na vášho pána farára, kostolníka, vedúceho miništranta, kantora, či iného dejateľa vo vašej farnosti.
  • obsah správy môžeme aj ovplyvniť výzvou: „Píšeme kostolníkovi správu s otázkami…“ alebo: „Píšeme správy so sťažnosťami…“ A tiež môže byť: „Píšeme veriacim správy s prejavom lásky…“
  • každú správu dávajte na zvláštnu kôpku. Nakoniec si správy prečítajte: „Naši miništranti odkazujú kardinálom toto… Kostolníka sa pýtajú na toto… Odkaz pre nášho biskupa je takýto… Pre pána farára takýto….“
  • môžeme sa rozhovoriť aj o tom, ako sa asi cítil odosielateľ, keď napísal takúto správu? Alebo akoby sa asi zatvárili tí, ktorým je tá a tá správa určená? A ktorá správa na mňa silno zapôsobila? Prečo?

Ďalšie aktivity na stretnutie:

Zasúťažte si. Kto viac získa bodov za odpovede na otázky:

  1.  Skúste prísť na to, čo by mohol robiť kňaz, ktorý je vo funkcii výpomocný duchovný.
  2. Prečo sa kňaz nazýva aj duchovný otec?
  3. Aké iné oslovenie kňazov poznáte?
  4. Viete vymenovať konkrétne kto je kto vo vašej diecéze a na Slovensku? Začnime od vášho pána farára. Odpovede si môžete písať, aby ste sa neprekrikovali a nechaosili.

Predsavzatie: Pomodliť sa za Svätého otca a za svoje povolanie jeden Zdravas.

Skutočný príbeh: Ján XXIII raz prekvapivo navštívil chorého kňaza v nemocnici Svätého Ducha v Ríme. Službukonajúca rehoľná sestra mu otvorila a keď ho zbadala, rýchlo utekala po svoju predstavenú. Tá celá v šoku uteká k bráne a predstavuje sa: „Som predstavená Ducha Svätého.“ Pápež sa huncútsky usmial a povedal: „Ja som sa ešte tak ďaleko nedopracoval. Som iba Kristov zástupca na zemi.“

Je dobré a pekné, keď aj cirkevní hodnostári majú zmysel pre humor. Pomáha to k vytváraniu dobrých vzťahov. Otvára ľudské srdcia a môžeme sa cítiť ako v rodine.

Obsah katechéz celého 1. ročníka nájdeš tu.

Zdroj: www.ministranti.dcza.sk