Kategórie: , , , , |Prečítané za 10,7 min|2138 slov|

7. veľkonočná katechéza – Vystupujem k Otcovi. Veľkonočné katechézy pre mladých s témami inšpirovanými liturgickými čítaniami počas veľkonočného obdobia sú určené pre birmovancov a stredoškolákov.

Každá téma pozostáva z krátkeho videa a samotnej katechézy vo forme prezentácie. Taktiež tu nájdete textový súbor (tento text je tiež v poznámkach prezentácie), ktorý môžete použiť ako text k prezentácii. Na konci každej katechézy je niekoľko otázok pre mladých na diskusiu v malých skupinkách. Trvanie jednotlivých katechéz je cca 30 – 45 min., takže sú vhodné pre farskú i školskú katechézu.

Veríme, že sa vám budú páčiť a že budú nápomocné v pastoračnej práci s mladými.

Celú katechézu (text, prezentácia a video) si môžeš stiahnuť TU.

 

Z Písma

Sk 1, 1 – 11

„Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba. Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve.
A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“
A zhromaždení sa ho pýtali: „Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“
On im povedal: „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“
Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí. A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“

Katechéza (prezentácia)

Otázka na úvodnú diskusiu:
Čo myslíte, prečo Ježiš po svojom zmŕtvchvstaní vystúpil do neba? Prečo radšej neostal tu s nami?
Určite poznáte ten príbeh, ako prichádzajú ženy na tretí deň po Ježišovej smrti k hrobu, aby pomazali jeho telo, a zrazu našli hrob prázdny. Mária Magdaléna stála pri hrobe a plakala. Vtom ju oslovil Ježiš otázkou, prečo plače a koho hľadá. Ona si myslela, že je to záhradník, ale keď ju oslovil jej menom, spoznala, že je to Ježiš. Zrejme sa v tej chvíli Mária rozbehla k nemu a objala ho celým telom, podobne ako malé dieťa, ktoré po celom dni v škôlke opäť zbadá svojich rodičov, ktorí ho prišli vziať domov. Ježiš jej však na to vraví: „Už ma nedrž, lebo som ešte nevystúpil k Otcovi“ (Jn 20, 17).  Nie je to zvláštne?
Tento týždeň sme zasa počúvali úryvok z Knihy Skutkov apoštolov o tom, ako sa Ježiš rozlúčil s apoštolmi, ako od nich vystúpil do neba. Dal im tiež dôležitý prísľub i poslanie. Povedal im, aby neodchádzali z mesta, ale aby čakali na Otcovho prisľúbeného Ducha a potom už pochopia všetko ostatné. Zároveň ich vyzval , aby sa o ňom nebáli svedčiť ľuďom po celom svete.
Video – 7. Vystupujem k Otcovi

Skúsme sa teraz zamýšľať nad tým, prečo Ježiš od nás odišiel do neba. Ale ešte pred tým vám chcem položiť jednu otázku: Premýšľali ste už niekedy nad tým, čo sa robí v nebi, ako to tam vyzerá?

Odpovedí môže byť mnoho a aj napriek tomu, že si nik z ľudí nedokáže predstaviť, ako je tam nádherne a že určite sa tam nik nenudí, určite vieme, že v nebi sa robí jedna dôležitá vec: Určite sa tam žije, a to naplno, tak ako ste to tu ešte nikdy nezažili. Je tam nepredstaviteľná krása, nekončiaca radosť, úplná sloboda, plnosť lásky, nekonečná chuť a zážitok života,…TOTO JE NEBO.
Máme sa na čo tešiť…naveky ;)
A teraz sa poďme pozrieť na to, prečo Ježiš odišiel do neba k Otcovi:

a) Ježiš zasadol po pravici Otca a stal sa najvyšším veľkňazom neba. Aj teraz a stále prináša Otcovi obetu chvály a neprestajne sa za nás prihovára. Kedykoľvek máme nejaký problém, ťažkosti, choroby, trápenia, ale aj vďaku, radosť,…všetko môžeme vložiť v modlitbe do jeho rúk a on to za nás prednesie pred Otcom. Skrze Ježišovu obetu sa aj naša drobná obeta premieňa na obrovské milosti a požehnanie pre nás a našich drahých.
Zopár myšlienok z KKC – vybrať podľa usúdenia:
KKC 662 „Ježiš Kristus, jediný kňaz novej a večnej zmluvy, „nevošiel  do svätyne zhotovenej rukou, ale do samého neba, aby sa  teraz za nás ukázal pred Božou tvárou (Hebr 9,24).  V nebi  Kristus vykonáva bez prestania svoj kňazský úrad, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral„ Ako „veľkňaz budúcich darov“ je stredom  a hlavným vykonávateľom liturgie, ktorá uctieva Otca na  nebesiach.
KKC 663 Kristus odvtedy sedí po pravici Otca: „Pravicou Otca  rozumieme slávu a velebu Božstva, v ktorej ten, čo jestvoval  ako Boží Syn pred všetkými vekmi ako Boh, rovnakej podstaty  s Otcom, sedí v tele potom, čo sa vtelil a jeho telo bolo  oslávené“.
KKC 664 Sedieť po pravici Otca znamená začiatok Mesiášskeho  kráľovstva, naplnenie Danielovho videnia, ktoré sa týkalo  Syna človeka: „Jemu bola odovzdaná vláda a Kráľovstvo, takže  jemu slúžili všetky národy, kmene a nárečia.Jeho vláda je  večná, ktorá nezaniká a Jeho Kráľovstvo nezahynie“ (Dan  7,14).
Počnúc týmto okamihom sa apoštoli stali svedkami  „Kráľovstva, ktorému nebude konca“.

b) Ježiš nás zjednocuje s Otcom. Jeho život prúdi v nás a náš život je ukrytý v jeho živote. Sme akoby druhým Ježišom, žijúcim tu na zemi, lebo sme s Ním nerozlučne spojení . A keďže Ježiš je spojený s Otcom, pretože oni sú Jedno, v našich srdciach prebýva Jeho Láska.
Iba jediná prekážka nás môže od Krista oddeliť, a tou je hriech. Avšak Kristova milosť nám pomáha odolávať nástraham Zlého a ak aj niekedy zo slabosti padneme, jeho milosť nám pomáha konať pokánie a znova nás posväcuje, posilňuje.
Ježišova láska premohla každý hriech. On nám rozumie, nikdy nám nič nevyčíta, preto sa nebojme, dôverujme jeho Láske.
KKC 2003  Veriaci krstom spojení s Kristom majú už skutočnú účasť na nebeskom živote zmŕtvychvstalého Krista, ale tento život zostáva „ukrytý s Kristom v Bohu“. „S ním  nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi  Ježišovi“ (Ef 2,6). Keďže sa živíme jeho Telom  v Eucharistii, patríme už ku Kristovmu Telu. A keď  v posledný deň vstaneme, aj my sa „zjavíme s ním v sláve“  (Kol 3,4).
„Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.“ (1Jn 3, 2)

c) Odišiel do neba, aby nám u Otca pripravil miesto. Každý jeden z nás má v nebi miesto, ktoré na nás čaká. A nie je to hocijaké miesto, neporovnateľné ani s tým najluxusnejším hotelovým apartmánom tu na svete.
Nik nie je vylúčený, všetci tam môžeme prísť, ak to aj my chceme, pretože všetci sme deti nebeského Otca. Tam je náš skutočný domov, tam nájdeme našich skutočných bratov a sestry, tam dostaneme Rodinu, v ktorej niet hádok, závisti, klebiet a žiadnej zloby.
KKC 666 Ježiš Kristus, Hlava Cirkvi, nás predchádza do Otcovho  slávneho Kráľovstva, aby sme my, údy Jeho tela, žili  v nádeji, že sa jedného dňa naveky spojíme s Ním.
KKC 671 Preto kresťania prosia, najmä v Eucharistii, aby urýchlili Kristov návrat, keď mu hovoria: „Príď, Pane“ (1 Kor 16,22; Zjv  22,17.20).

d) Ježiš odišiel do neba, aby nám poslal Tešiteľa.
Ježiš nám od Otca poslal to najlepšie, čo mal: Ducha Svätého. Predstav si, ako apoštoli milovali Ježiša. Dennodenne s ním zdieľali život počas troch rokov. Videli ho, keď nasýtil davy, keď kriesil mŕtvych, uzdravoval chorých, videli jeho súcit s chudobnými, opustenými, videli jeho hnev nad pokrytectvom a egoizmom druhých. Videli jeho lásku k deťom a trpiacim. A tu im zrazu hovorí, že je pre nich lepšie, keď odíde, lebo namiesto neho má prísť niekto iný. Neviem ako ty, ale ja by som asi protestoval, nevedel by som si predstaviť, čo tým myslí, kto už len môže prebrať jeho miesto. A predsa sa ani teraz nemýli, ani teraz nesklamal. Keď prišiel Duch Svätý, Tešiteľ, všetkých učeníkov naplnila úžasná radosť a sila a neohrozene svedčili o Ježišovi. Nebáli sa zaňho položiť aj vlastný život, lebo poznali Pravdu a nič ich nedokázalo zastaviť.

Vďaka Duchu Svätému je Ježiš s nami aj dnes.
Kým žil tu na zemi, bol ako človek obmedzený časom i priestorom. Ale dnes je skrze svojho Ducha s nami všetkými. Nech si kdekoľvek a nech kedykoľvek k Nemu zavoláš, vždy ťa počuje, vždy ti príde na pomoc. Vždy utrie tvoje slzy, poteší tvoje srdce, navráti radosť, dodá silu, osvieti rozum… Nikdy nezabudni, že jeho Duch nie je len akási energia, ale že je to v prvom rade OSOBA – osoba, ktorá túži mať s tebou vzťah, t.z. že chce k tebe hovoriť a počúvať ťa, že ti chce poradiť v ťažkých chvíľach, že ťa chce ochraňovať od nástrah zlého i od nešťastí každodenného života, že ťa chce viesť a sprevádzať, aby si to dotiahol do najlepšieho cieľa – do neba ;)
„A ak sme aj poznali Krista podľa tela, teraz už nepoznáme. Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ ( 2kor 5, 16-17)
„Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme.“ (Jn 16, 22)
Ježiš je dnes s nami prostredníctvom Ducha Svätého – KKC 667 Ježiš Kristus, keď raz navždy vstúpil do nebeského svätostánku, neprestajne sa prihovára za nás ako Prostredník,  ktorý nám zabezpečuje neustále vyliatie Ducha Svätého.

Otázky do skupiniek:

  1. Keby si mal takú príležitosť povedať niečo Ježišovi pred tým, než vystúpil do neba, čo by to bolo?
  2. Ktorý zo štyroch dôvodov, prečo Ježiš vystúpil k Otcovi, ťa zaujal najviac?
  3. Na čo sa tešíš v nebi najviac?
  4. Čo pre teba znamená, že Duch Svätý je Tešiteľ? Uvedomil si si už niekedy, že je OSOBOU a že chce mať s tebou vzťah?

Za spracovanie metodického materiálu ďakujeme Diecéznemu katechetickému úradu Spišskej diecézy.