Kategórie: , , , , , |Značky: , , , |Prečítané za 9,6 min|1914 slov|

Drahý priateľ, ponúkame tebe a tvojmu spoločenstvu vypracované 4 stretká, ktoré môžeš (ale aj nemusíš) využiť v adventnom čase. Vypracovali sme ich cez optiku našich 4 hodnôt, ktoré vyznávame v rámci Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Naše hodnoty sú:

 1. Autentická viera (1. adventná katechéza)
 2. Spoločenstvo (2. adventná katechéza)
 3. Mladý človek (3. adventná katechéza)
 4. Jednota v rozmanitosti (4. adventná katechéza)

 

Princíp zapaľovania sviečok na adventnom venci nadobúda poslednou adventnou nedeľou ešte hlbší zmysel. Krátko po tom, ako zapálime poslednú sviečku, tento oheň sfúkneme, pretože sa Ježiš narodí a zaplaví svet svetlom a pokojom. Nebudeme už potrebovať adventný veniec so sviečkami, pretože sa Ježiš opäť narodí v nás a my budeme Jeho svetlo niesť v srdci a vo svojich životoch. Ježiš je Emanuel – Boh s nami! Ježiš je tu pre všetkých (“Ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.” Lk 2) 

V centre posolstva Vianoc je Boh lásky, ktorý poslal svojho Syna, aby bol s nami, pretože chce mať s nami vzťah. On nás nikdy neopustí a my k Nemu môžeme kedykoľvek prísť. Špeciálne k Ježišovi, ukrytému v Sviatosti oltárnej. 
 • Každé úsilie o svätosť, každá aktivita zameraná na uskutočňovanie poslania Cirkvi, každé napĺňanie pastoračných plánov musí čerpať potrebnú silu z eucharistického tajomstva a musí k nemu smerovať ako k svojmu vrcholu. ECCLESIA DE EUCHARISTIA, bod 60
Práve o Ježišovi v Eucharistii bude toto posledné stretnutie.

(Stretko si môžete vyskladať z nasledovných aktivít / tém / zdieľania / modlitby. Zostavte si ho podľa vašich časových možností.)

myšlienky pre prípravu témy: 

* Vyskladajte si tému podľa seba a podľa ľudí, ktorým bude určená. Tu vám prinášame zopár myšlienok, od ktorých sa môžete odraziť.

 • Emanuel = Boh s nami. V Ježišovom mene je skutočný prísľub. Veríme tomu, že je s nami stále? Aj keď okolnosti, pocity, rozum vravia opak?
 • Eucharistia – povedz osobné svedectvo na túto tému
 • Eucharistia (zdroj: O EUCHARISTII, ECCLESIA DE EUCHARISTIA):
  • „Neviď v chlebe a víne jednoduché prirodzené prvky, pretože Pán povedal doslovne, že sú jeho telom a krvou; viera ťa o tom uisťuje, i keď ti zmysly hovoria iné.“ Svätý Cyril Jeruzalemský 
  • „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život“ (Jn 6, 53). Pritom nejde o metaforický pokrm: „Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj“ (Jn 6, 55).
  • Poslanie Cirkvi je pokračovaním Kristovho poslania: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20, 21). Preto z eucharistického sprítomňovania obety kríža a zo spoločenstva s Kristovým telom a krvou Cirkev čerpá duchovnú silu potrebnú na spĺňanie svojho poslania. Tak sa Eucharistia stáva prameňom a zároveň vrcholom celej evanjelizácie, keďže jej cieľom je spoločenstvo všetkých ľudí s Kristom a v ňom s Otcom a s Duchom Svätým. ECCLESIA DE EUCHARISTIA, bod 22 
  • „Čo vlastne je chlieb? Je to Kristovo telo. Čím sa stávajú tí, čo ho prijímajú? Kristovým telom; no nie mnohými telami, ale jedným telom. Tak ako chlieb je len jeden, i keď sa skladá z mnohých zŕn, ktoré sa v ňom, hoci ich nevidíme, nachádzajú, takže vďaka ich dokonalému vzájomnému spojeniu sa ich rozdielnosť stráca; takým istým spôsobom sme aj my spojení navzájom a všetci spolu v Kristovi“. (Sv. Ján Zlatoústy) Argumentácia je naliehavá: naše spojenie s Kristom, ktoré je pre každého darom a milosťou, spôsobuje, že v ňom sme včlenení aj do jednoty jeho tela, ktorým je Cirkev. ECCLESIA DE EUCHARISTIA, bod 23 
  • Je krásne, keď môžeme spočinúť na Ježišovej hrudi ako milovaný učeník (porov. Jn 13, 25) a nechať sa preniknúť nekonečnou láskou jeho srdca. Ak má dnešné kresťanstvo charakterizovať predovšetkým „umenie modlitby“, ako potom necítiť novú potrebu dlhšie sa utiahnuť v duchovnom rozhovore, v tichej adorácii, v postoji lásky pred Kristom, prítomným v Najsvätejšej sviatosti? Koľkokrát, moji milí bratia a sestry, som mal túto skúsenosť a načerpal som z nej silu, potechu a podporu! ECCLESIA DE EUCHARISTIA, bod 25 
  • “Nie je možné, aby sa vytvorilo kresťanské spoločenstvo, ak by nemalo svoj koreň a základ v slávení najsvätejšej Eucharistie.” 2. Vatikánsky koncil, dekrét Presbyterom ordinis, bod 6
  • Ak Eucharistia sprítomňuje vykupiteľskú obetu kríža, sviatostne ju predlžujúc, znamená to, že z nej vyplýva aj trvalá požiadavka na obrátenie, osobná odpoveď na výzvu, ktorou sa svätý Pavol obracia na kresťanov v Korinte: „V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20). Ak teda kresťana ťaží vo svedomí ťažký hriech, pokánie prostredníctvom sviatosti zmierenia sa stáva záväznou cestou umožňujúcou plnú účasť na eucharistickej obete. ECCLESIA DE EUCHARISTIA, bod 37 
  • Môžeme si predstaviť pocity Panny Márie, keď počúvala z úst Petra, Jána, Jakuba a iných apoštolov slová Poslednej večere „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás“ (Lk 22, 19)? To telo, ktoré sa obetovalo a teraz je sprítomnené v sviatostných znakoch, bolo to isté telo, ktoré sa počalo v jej lone! Prijať Eucharistiu muselo pre Máriu znamenať akoby opäť prijať vo svojom lone to srdce, ktoré bilo v súlade s jej srdcom, a znovu prežívať to, čo sama zakúsila pod krížom. ECCLESIA DE EUCHARISTIA, bod 56 
  • Eucharistia totiž, tak ako Máriin chválospev, je predovšetkým chválou a vzdávaním vďaky. Keď Mária zvolá „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi“, nesie vo svojom lone Ježiša. Chváli Otca za Ježiša, no chváli ho aj v Ježišovi a s Ježišom. A presne to je pravý eucharistický postoj. Eucharistia je nám daná, aby sa náš život, tak ako Máriin, celý stal magnifikatom! ECCLESIA DE EUCHARISTIA, bod 58 
  • Každé úsilie o svätosť, každá aktivita zameraná na uskutočňovanie poslania Cirkvi, každé napĺňanie pastoračných plánov musí čerpať potrebnú silu z eucharistického tajomstva a musí k nemu smerovať ako k svojmu vrcholu. V Eucharistii máme Ježiša, máme jeho vykupiteľskú obetu, máme jeho zmŕtvychvstanie, máme jeho dar Ducha Svätého, máme adoráciu, poslušnosť a lásku k Otcovi. ECCLESIA DE EUCHARISTIA, bod 60 

 • cieľ: Žiť v Božej prítomnosti: 

Aby sme mohli byť dokonalí tak, ako sa to jemu páči, musíme žiť s pokorou v jeho prítomnosti, zavinutí do jeho slávy, potrebujeme kráčať v jednote s ním, spoznávajúc jeho trvalú lásku v našich životoch. A keď si od Boha už nedržíme odstup a žijeme v jeho prítomnosti, môžeme jej dovoliť, aby preskúmala naše srdcia a presvedčila sa, či kráčajú po správnej ceste (porov. Ž 139, 23 – 24). Tak spoznáme príjemnú a dokonalú vôľu Pána (porov. Rim 12, 1 – 2) a dovolíme, aby nás sformoval ako nádobu (porov. Iz 29, 16). Mnohokrát sme už povedali, že Boh prebýva v nás, ale je lepšie povedať, že my prebývame v ňom; že on nám dovoľuje žiť v jeho svetle a v jeho láske. On je náš chrám: „O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám“ (Ž 27, 4). „Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce“ (Ž 84, 11). V ňom sme posvätení. GAUDETE ET EXSULTATE, O POVOLANÍ K SVÄTOSTI V SÚČASNOM SVETE, BOD 51 

aktivita:

 • spoločné pečenie
 • rozjímanie nad textami z Ecclesia de eucharistia
 • rozjímanie nad sv. Písmom:
  • S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, (Iz 7,14)“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.
   A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi.

zdieľanie:

 • Čo pre vás osobne znamená, že Ježiš je tu pre všetkých? 
 • Máte v sebe život? Cítite, že žijete svoj život naplno? Ak nie, čo vám chýba? Alebo kto?
 • Podeľte sa o svoju skúsenosť s Eucharistiou.
 • Čo podľa vás znamená žiť v Jeho prítomnosti? Prebývať v nej (Ž 91)?

modlitba:

 • Poproste svojho kňaza vo farnosti, aby vám spravil súkromnú adoráciu, duchovne tým vstúpte do Božej prítomnosti a už z nej neodchádzajte. Mnohokrát sme už povedali, že Boh prebýva v nás, ale je lepšie povedať, že my prebývame v ňom; že on nám dovoľuje žiť v jeho svetle a v jeho láske.
 • Ak nebude možnosť adorácie, tak vyjdite do ulíc svojho mesta/obce a modlite sa zaň.

PRE DETI

aktivity:

* Zvoľte aktivity podľa seba a podľa detí, ktorým budú určené. Tu vám prinášame zopár nápadov, od ktorých sa môžete odraziť.

 • omaľovánka Betlehemu (stiahnite si prílohu)
 • pieseň od p. Janka Hríba: Krehký Ježiško 
 • nácvik na koledovanie 
 • spoločné pečenie narodeninovej torty pre Ježiša, stačí nejaká nepečená torta  (smotanová torta) alebo zdobenie dopredu pripravených perníkov
 • nezabudnite si odhaliť anjelikov