Kategórie: , |Prečítané za 8,7 min|1744 slov|

Ak chceš žiť naplno život kresťana, potom potrebuješ Ducha Svätého. Ďalšia prednáška ohlasujúca základné pravdy kresťanstva.

Prednáška vo formáte pdf na stiahnutie TU

Ježiš prišiel preto, aby nám priniesol nový život. Ten sa však nedá žiť so starým srdcom.
„Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mäsa, aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom“ (Ez 11,19-20).

Ľudské srdce dokáže zmeniť iba Boh, preto je potrebná vnútorná obnova prostredníctvom Ducha Svätého. Evanjelium nespočíva v tom, že by nám Ježiš dal nový zákon, ale v tom, že nám dal svojho Ducha, aby žil v nás. Dal nám ho nato, aby sme ho nielen poznali, ale aj žili jeho životom, životom nie podľa tela, ale podľa Ducha. Duch Svätý nás uschopňuje žiť život viery, lásky a služby podľa Božej vôle. Duch mení naše túžby, kritériá a hodnoty. Už nie sme otrokmi svojich telesných žiadostí. Duchovný človek, čiže človek premenený Duchom, túži po duchovných veciach, chce ich a koná ich. Duch Svätý prišiel, aby nás pretvoril na podobu samého Krista. Preto je jeho prítomnosť v našom živote úplne nevyhnutná. „Ale ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho“ (Rim 8,9b).

Ježiš pred svojím odchodom k Otcovi prisľúbil: „Hľa, ja na vás zosielam, čo sľúbil môj Otec. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti“ (Lk 24,49).

Potom nastal deň Turíc a jeho prísľub sa naplnil:
„Keď nadišiel deň Turíc , všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť“ (Sk 2,1-4).
Keď učeníci prijali Ducha Svätého, došlo u nich k radikálnej zmene vo viacerých oblastiach. Duch Svätý im odhalil význam Ježišových slov a priviedol k dôkladnému poznaniu pravdy o ňom (Jn 15,26 a Lk 6,13). Vyliatie Ducha zmenilo učeníkom srdcia: začali sa správať ako Ježiš. Kristus už v nich žil prostredníctvom svojho Ducha. Už sa neusilovali o to, aby iba prijímali, ale rozhodli sa rozdávať sa pre iných. Služba iným ľuďom sa im stala celkom prirodzenou. V deň Turíc učeníci začali smelo hlásať evanjelium. Počas Petrovej prvej kázne, ktorá trvala pár minút, sa obrátilo tritisíc ľudí. Učeníci zakúsili novú silu, silu z neba, ktorá ich robila schopných hovoriť inými jazykmi, uzdravovať, kriesiť mŕtvych a robiť divy a znamenia, ktoré boli hmatateľným prejavom prítomnosti Ježiša Krista uprostred nich. Dôležitým ovocím vyliatia Ducha bol zrod Cirkvi, spoločenstva veriacich. Život spoločenstva, harmónia, pokoj a láska, ktoré vládli medzi apoštolmi, boli veľmi atraktívne a priťahovali ostatných, aby aj oni začali žiť ten istý život. Duch Svätý v srdciach apoštolov spôsoboval, že boli vždy a za všetko vďační – aj uprostred trápení, chorôb a súžení. Chváliť Boha a ďakovať bolo pre nich samozrejmé.

Možno si kladieš otázku: môžem aj ja prijať dar Ducha Svätého? Čo mám pre to urobiť? Petrova odpoveď na rovnakú otázku, bola celkom jednoduchá:
„Peter im povedal: Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh“ (Sk 2,38-39).

Dar Ducha Svätého je tu pre každého, aj pre teba.
Ako ho môžeš prijať? V prvom rade musíš mať smäd. Ježiš prirovnáva Ducha Svätého k vode života, preto ak ho chceš prijať, musíš po ňom túžiť:
„Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený“ (Jn 7,37-39).

pomôcky: číry sklenený pohár 2dcl
džbán s vodou
pivo 0,5 l
lavór, handra

„Chce sa niekto napiť? Mám v ponuke vodu alebo pivo.“
Účastníkom – dobrovoľníkom, ktorí sa prihlásia dáme nápoj, ktorý si vyberú.
„Prečo si sa napil?“ Lebo som mal smäd.
„Pociťovať smäd je znamením, že nám niečo chýba, že telo túži po tekutinách. Po niečom bez čoho nemôže žiť. Podobne je to aj so srdcom človeka, ktoré túži, je smädné po živej vode Ducha Svätého. Spomeňte si na príbeh stretnutia Ježiša so samaritánkou.“ Môže sa stručne objasniť (pripomenúť) tento príbeh.
„Pohár predstavuje tvoje srdce. Čím je však naplnené? Hriechom, svojvôľou, nedôverou,… čiže pivom.“
Do polovice pohára sa naleje pivo.
„Lenže srdce človeka túži po živej vode Ducha. Aj Duch túži prísť do srdca každého človeka. Keď sa modlíme o naplnenie Duchom Svätým (modlitba, birmovka) on príde. Čo sa stane?“
Z džbánu, ktorý je plný vody a predstavuje zdroj Ducha Svätého, doplníme pohár s pivom vodou.
„Vznikne gebuzina – pivný streak, preháňadlo. Chce sa toho niekto napiť?“
Účastníci sa tvária znechutene.
„Nikto to nechce vypiť? Je to nechutné. Tak je to ale s každým kresťanom, s jeho srdcom, keď robí kompromisy s hriechom. Toto ponúkame svojmu okoliu. Písmo však hovorí, že z nás majú pretekať prúdy živej vody Ducha. Čo s tým treba urobiť? Vyliať pivo (gebuzinu) z pohára. Aký musí byť pohár? Pohár musí byť prázdny. Musí byť prázdny od kompromisov s hriechom.“ Vyleje sa pohár do lavóra.
„Nemusí byť čistý (zvyšky peny na stenách predstavujú naše slabosti, nedokonalosti). Keď je pohár prázdny túži byť naplnený, preto bol stvorený, aby bol naplnený, tak ako tvoje srdce túži byť naplnené Duchom Svätým, lebo pre to bolo stvorené.“
Do vyprázdneného pohára začneme nalievať vodu z džbánu.
„Modlitba o vyliatie Ducha, naplnenie Duchom Svätým spôsobuje, že sa tvoje srdce napĺňa živou vodou až po okraj, dokonca Duch chce z teba pretekať, aby si aj srdcia ľudí v tvojom okolí uhasili smäd po Bohu.“
Vodu lejeme až tak, že začne z pohára pretekať.
„Čo sa stalo? Pohár (tvoje srdce) je preplnený vodou (Duchom), dokonca sa vyčistil aj od peny. Teraz je to už pitné. Krásna čistá živá voda.“
Prednášajúci sa napije z preplneného pohára.
„Pochopili ste to? Rozumiete, čo to znamená byť naplnený Duchom Svätým?“

Aj ty môžeš zažiť svoje „osobné Turíce“. Videli sme, že najprv potrebujeme byť prázdni a očistení. Je potrebné uvedomiť si aj to, že každý pohár má inú kapacitu. To znamená, že Duch Svätý ťa naplní podľa tvojich možností, kapacity, potrieb a otvorenosti.
Je dôležité si uvedomiť, že Ducha Svätého už máme: prijali sme ho pri sviatosti krstu a birmovke. Boh nám však chce dať aj novú skúsenosť s Duchom Svätým, aby sme si jeho pôsobenie v nás aj uvedomili a aby sa on stal hlavným motorom každej našej činnosti.
Vy sa pripravujete na službu iným ľuďom. Bez pôsobenia Ducha Svätého im budete dávať iba ľudskú múdrosť a rýchlo sa vyčerpáte. Ak má vaša služba priniesť bohaté ovocie, bez Ducha Svätého to nepôjde. Potrebujeme si uvedomiť, že bez Pána nič nezmôžeme.

Vyjdeme von, účastníkov rozmiestnime v priestore tak, aby mohli rozpažiť ruky a nedotýkali sa suseda. Vysvetlenie: vyskúšame si, ako dôverujeme Duchu Svätému. Zaviažeme všetkým bielou šatkou oči a poprosíme ich, aby už nerozprávali, nech sa nechajú viesť animátormi. Animátori ich vedú aj cez prekážky, nechajú ich aj pár minút na jednom mieste, ale postupne ich premiestňujú bez slov ku dverám kostola. Pred dverami kostola im dáme dolu hlavu akoby vstupovali do zníženého priestoru. Všetkých privedieme pred oltár a začneme hrať a spievať pieseň Otvor mi oči, Duch Svätý. Počas piesne im dávame šatky dole z očí. Potom nasleduje krátka modlitba o tom, že Duch Svätý nás vedie na to najlepšie miesto – k Ježišovi.

Po prednáške o Duchu Svätom by mala nasledovať modlitba za vyliatie Ducha Svätého.
Ak sa účastníkom rozhodnete viac vysvetliť jej priebeh a dary Ducha Svätého, odporúčame siahnuť po týchto knihách:

  • José H. Prado Flores: Choďte a evanjelizujte pokrstených
  • Francis A. Sullivan: Charizmy a Charizmatická obnova

Za dynamiky ďakujeme tímom Animátorských škôl zo Žiliny a Važca