Kategórie: , , |Značky: , |Prečítané za 4,4 min|875 slov|

Jedenásta kapitola Listu Hebrejom býva občas nazývaná „sieňou slávy“, v ktorej sú zapísaní veľkí hrdinovia viery. Preskúmajme spolu ich životnú cestu a výzvy, ktorým museli čeliť a sledujme, ako ich viera viedla k hrdinským činom. Aj my sme pozvaní byť takýmito hrdinami v našom bežnom živote.

Pomôcky

1. Vytlačené pokyny pre animátora
1. Biblia pre každého účastníka (aj Stará zmluva)
2. Vrece a rôzne predmety potrebné na hru „Mačka vo vreci“ – viď nižšie.

Ďakujte a chváľte Pána za to, ako stvoril tento svet, za krásu, ktorú vidíme okolo seba.
Ďakujte mu, že ho môžeme poznávať zo stvorených vecí, že v nich vidíme jeho kreativitu, silu, nežnosť…
Ďakujte za Božie slovo, ktoré je pre nás svetlom a zdrojom poznania.
Proste Pána, aby vás naplnil svojím Duchom a viedol počas celého stretnutia.

Mačka vo vreci

Ako môžem veriť, že niečo existuje, ak to nevidím?
Do vreca alebo veľkej tašky poukladaj rôzne predmety. Predmety nesmú byť ostré, aby sa účastníci neporezali. Potom jednému účastníkovi zaviaž oči šatkou. Jeho úlohou bude siahnuť do vreca, vybrať si jeden predmet a hmatom prísť na to, čo to je.
Možnosť hádať ponúkni viacerým účastníkom, prípadne zmeň hru na súťaž. Predmety rozdeľ do niekoľkých igelitových tašiek a nechaj viacerých účastníkov hádať naraz.

Diskusia:
1. Aké to bolo siahnuť rukou do vreca? Čo ste očakávali?
2. Bolo ľahké identifikovať jednotlivé predmety? Čo vám sťažovalo hádanie?

Je množstvo vecí, ktoré nevidíme, to však neznamená, že neexistujú. Dnes sa spolu pozrieme na 11. kapitolu Listu Hebrejom, v ktorej sa píše o viere. Vďaka nej veríme v existenciu vecí, ktoré nemôžeme poznávať fyzickým zrakom.

Prečítajme si prvých 6 veršov z 11. kapitoly Listu Hebrejom.
1. Čo je podľa Listu Hebrejom viera? „Záruka toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme.“ – verš 1
2. Ak veríme v existenciu vecí, ktoré nevidíme, „visí naša viera vo vzduchu“? Existujú dôkazy pre našu vieru? Existuje veľa dôkazov existencie Boha. Podľa Listu Rimanom 1:19-23 ho môžeme poznávať z prírody, ktorú stvoril. Máme Bibliu, ktorá tvrdí, že Boh existuje. Dejiny i veda dokazujú, že Biblia je pravdivá. Vo svojom živote tiež vidíme Božie pôsobenie, ktoré nás presviedča o existencii Boha.
3. Čo o dôležitosti viery hovorí verš 6? Bez viery sa nemôžeme zapáčiť Bohu. To znamená, že Božiu priazeň si nezískame konaním dobrých skutkov, veď na to, aby sme konali dobro ešte nemusíme veriť. To, čo sa Bohu na nás páči, je viera. Preto všetko, čo robíme, robme s vierou.

Väčšia časť 11. kapitoly Listu Hebrejom sa venuje biblickým postavám, ktoré uverili Bohu a na základe viery robili veľké, priam hrdinské činy. Každý sám si teraz prečítajte túto kapitolu až do konca. Vyberte si jednu postavu, ktorá vás zaujala, a odpovedzte na tieto otázky:
a) Čo táto postava urobila na základe svojej viery?
b) Aké prekážky musela prekonať?
c) Ako ju táto skúsenosť zmenila?

Možno budeš musieť zalistovať aj v Starej zmluve. Ak nevieš, kde sa príbeh o danej postave nachádza, pomôžem ti ho nájsť. (Nasledujúci zoznam si môžeš vytlačiť aj samostatne a nechať kolovať.)

Na štúdium vyhraď 15 minút.

Diskusia:
1. Požiadaj každého účastníka, aby povedal, ktorú postavu si vybral, a nech o nej stručne porozpráva pomocou vyššie spomenutých troch otázok.
2. Čo majú tieto postavy spoločné?
3. Keď sa zamyslíte nad svojím životom, máte takú vieru ako oni?
4. Čo by ste museli zmeniť, aby ste žili s takouto vierou?
5. Niektoré veci, ktoré títo ľudia vo viere urobili, boli skutočne hrdinské činy. Iné zase vyzerali z pohľadu sveta dosť bláznivo. Zažili ste už, že vás viera viedla k nejakému veľkému činu, alebo ste už vo viere a pre vieru urobili niečo, čo sa iným ľuďom zdalo ako bláznovstvo, ale nakoniec to prinieslo dobré ovocie?

Dnes sme hovorili o viere, ktorá sa prejavovala aktívnym, vzrušujúcim spôsobom. Poďme sa teraz modliť za to, aby sme žili s takou vierou ako títo biblickí hrdinovia.

Ďakujte Pánovi za to, že každému z vás dal dar viery.
Ďakujte za hrdinov viery, ktorí sú pre vás povzbudením a príkladom života viery.
Proste Pána za každého člena skupiny osobitne, aby žil s vierou biblických hrdinov. Modlite sa, aby sa jeho viera prejavovala všade, kam pôjde: doma, v škole, medzi priateľmi, vo voľnom čase… Proste o odvahu robiť odvážne skutky viery.