Kategórie: , , , , |Značky: |Prečítané za 7,5 min|1493 slov|

Hrdinovia viery nežili iba v biblických časoch, ale sú okolo nás: niektorých pozná celá Cirkev, o svätosti iných vie iba Pán Boh. Títo ľudia, ktorí svoj život prežili v úzkom spojení s Kristom, sú pre nás vzorom a povzbudením. Hľadajte spolu, čím vás môžu osloviť životy niektorých svätcov 20. storočia.

 1. Biblia (aj Starý zákon) pre každého účastníka.
 2. Písacie potreby, lepidlo
 3. Papier rozmeru A3 (môže byť aj väčší, závisí od veľkosti skupiny) rozdeľ na dve časti, ktoré označíš nápismi Putujúci novodobí hrdinovia viery a Oslávení novodobí hrdinovia viery. Doma z farebných papierov povystrihuj krúžky s polomerom 6-7 cm. Priprav ich toľko, aby každému účastníkovi vyšili aspoň 3-4 kusy.
 4. Pokyny pre animátora na stiahnutie TU
 5. Životopisy niektorých súčasných svätcov na stiahnutie TU

STRETNUTIE

Nebeský Otče, ďakujeme ti za túto vzácnu chvíľu nášho stretka. Ďakujeme ti, že nás ľúbiš a že aj dnes si pre nás pripravil mnohé milosti. Chceme ich všetky prijať, a tak sa ti naplno odovzdávame a dávame k dispozícii. Na príhovor našich svätých patrónov a panny Márie – našej matky, ťa prosíme, aby tento čas slúžil pre rast Božieho kráľovstva v nás i v našom okolí. Amen.

Pantomimický hluchý telefón

Potrebuješ štyroch dobrovoľníkov. Traja idú za dvere, jeden ostáva v miestnosti. Animátor zahrá vopred nacvičenú krátku pantomímu (napríklad skrátenú verziu nejakej známej rozprávky). Zavoláte do miestnosti druhého dobrovoľníka. Prvý dobrovoľník mu zahrá tú istú pantomímu, resp. to, ako si ju zapamätal. Zavoláte ďalšieho dobrovoľníka, … atď. Dobrovoľníkovi jeho úlohu poviete až po odohraní pantomímy.

Diskusia:

 • Kto z dobrovoľníkov zahral pantomímu najpresnejšie?
 • Prečo sa mu hrala ľahšie?
 • Prečo sa pantomíma stále menej podobala na pôvodnú scénku?
 • Je pre nás v živote ťažké alebo ľahké napodobňovať Ježiša?
 • Čo nám to môže uľahčiť, čo nám môže pomôcť, aby sme Ježiša napodobňovali čo najpresnejšie?

Možno nám napodobňovanie Ježiša nejde vždy tak, ako by sme chceli. Náš život niekedy vyzerá, akoby sme Ježiša poznali iba z rozprávania niekoho, kto o Ježišovi iba počul. Vtedy je dobré nechať sa inšpirovať tými, ktorých Ježiš premenil, a tak žili ako On. Ľuďmi, v ktorých žil Ježiš.

V zmysle toho, čo sme si teraz povedali sa pozrime na tieto citáty z Božieho slova.
Rozdeľte sa na polovicu a každej skupinke daj jeden citát a kópiu diskusných otázok. Daj im 5-10 min. čas na diskusiu. Jeden zástupca skupinky potom zhrnie, k čomu dospeli (Pod citátom je uvedený jeden z možných záverov, ale určite Duch Svätý môže na stretku ukázať aj na niečo iné .)
1. Sir 44, 1-15

Otázky:

 1. Aké významné činy konali ľudia, ktorých opisuje prvých osem veršov tohto úryvku? Vedeli by ste k nim priradiť aj nejaké mená svätých? (Panovníci – napr. Dávid, proroci – napr. Samuel, vodcovia, kazatelia, básnici…)
 2. Čím sa od prvej skupiny (1-8 verš) odlišujú osobnosti opísané vo veršoch 9-15? (Kým prvá skupina sa dočkala verejného uznania už za života, druhú skupinu tvoria ľudia, o ktorých živote vie možno iba najbližšia rodina alebo iba Pán Boh.)
 3. Zaujal vás niečím výpočet vlastností týchto cnostných ľudí?

(Mnohí ľudia sú blízki Bohu – svojou vierou, svojim životom, mnohých poznáme a ešte viac je tých, ktorých nepoznáme. Ale je dobré vážiť si ich a pripomínať si ich skutky, pretože môžu byť pre nás posilou na našej ceste. Ľudia, ktorí žili s Ježišom, sa ním nechali viesť a zvíťazili, teda sú svätí, nám ukazujú, že sa to dá. Že Ježiš je verný, že Boh je dobrý, že sa oplatí bojovať.)

2. Jn 20,19-29

Otázky:

 1. Akú podmienku pre vieru si stanovil Tomáš?
 2. Aký bol postoj ostatných učeníkov k jeho nevere? Odsúdili ho? Vylúčili ho spomedzi seba
 3. Ako na jeho neveru zareagoval Ježiš?

(Pán Ježiš oceňuje tých, ktorí „nevideli a uverili“. Všetci apoštoli ho najprv videli vzkrieseného a až potom uverili (nie len Tomáš). Nie je vždy ľahké veriť, keď Ježiša nevidíme, nemôžeme ho objať, … Apoštoli, ktorí Ježiša videli, to Tomášovi povedali a aj keď im neuveril, tak ho neprestali mať radi – nevyčlenili ho zo svojho spoločenstva. A aj vďaka ich láske napokon Tomáš Ježiša stretol a uveril. Ľudia, ktorí žijú s Ježišom, snažia sa ním nechať viesť, a teda sú zo dňa na deň viac svätí (dúfam, že si sa v tejto charakteristike našiel/našla) a nás môžu podržať, keď nevidíme, necítime, nevládzeme.

Putujúci novodobí hrdinovia viery

Rozdaj ľuďom papieriky a požiadaj ich o nasledujúcu vec:
Napíš si na papieriky mená ľudí, za ktorými môžeš ísť a pôjdeš, keď budeš mať slabú vieru a budeš potrebovať podržať, podporiť, byť prijatý. Ku každému z týchto ľudí si napíš, akým spôsobom Ťa Boh cez nich oslovil.
Nechaj účastníkov pracovať 8-10 min. a potom ich vyzvi, aby ostatným povedali, koho napísali a čím je pre nich tento človek vzorom. Ak je účastníkov veľa, môžu sa podeliť aj v dvoch skupinách, v ktorých pracovali na začiatku. Mená s popisom, ktoré vpísali do kruhových papierikov, nalepte na veľký papier do polovice označenej nápisom Putujúci novodobí hrdinovia viery.
Na záver diskusie sa účastníkov opýtaj, či si myslia, že aj oni už pre niekoho boli takýmto vzorom, príkladom alebo povzbudením.

Oslávení novodobí hrdinovia viery

Túto časť je potrebné prispôsobiť skupinke, spoločenstvu, s ktorým sa stretávate. Jedna možnosť je, že dopredu poprosíš členov svojej skupinky, aby si na toto stretnutie pripravili životopis svätca alebo svätice, ktorých život je pre nich inšpiráciou. Alebo ak to nestihneš vopred dať vedieť, alebo si myslíš, že to z nejakého dôvodu nebude takto dobré, tak si priprav krátke životopisy niektorých svätcov ty podľa toho, kto by mohol tvoju skupinku osloviť. Ponúkame ti zopár tipov:

 • blahoslavená Chiara Luce Badano – odvážna tínedžerka
 • Pier Giorgio Frassati – akčný študent
 • Gianna Mollová – obetavá matka
 • Matka Terézia z Kalkaty – žena modlitby a služby
 • Mária Goretti – mučeníčka pre čistotu
 • Sr. Faustína – apoštolka Božieho milosrdenstva
 • Maximilián Kolbe – položil život za cudzieho človeka
 • Sára Salkaházi – zmenila svoj život a neskôr ho obetovala pre druhých (košická rodáčka)
 • Laura Vicuńa – obetovala sa za obrátenie svojej matky

Životopisy svätých nájdeš napríklad na tejto stránke: http://www.zivotopisysvatych.sk/
Niekoľko životopisov si môžete stiahnuť v úvode tohto článku.

Porozprávajte sa o týchto svätcoch. Každý z vás môže predstaviť jedného a povedať, čím ho zaujal. Aj ich mená napíšte na papieriky a každý môže doplniť, čo cez tohto človeka hovorí Boh, alebo v čom by mohol byť inšpiráciou na jeho ceste viery. Papieriky nalepte na veľký papier na polovicu označenú nápisom Oslávení novodobí hrdinovia viery.

Povzbuď účastníkov k tomu, aby na základe rozhovoru o novodobých hrdinoch viery urobili konkrétne rozhodnutie a predsavzatie do nasledujúceho týždňa (napr. modliť sa každý deň, do budúceho stretka ísť každý deň na sv. omšu, nepúšťať sa do hádky so súredencami…). Predsavzatia si zapíšte na ďalší z kruhových papierikov a vezmite domov so sebou, aby vám pripomínali vaše predsavzatie.

Môžete sa pomodliť litánie k všetkým svätým a na konci pridať tých svätých, o ktorých ste hovorili na stretku a nevynechajte ani svojich nebeských patrónov, ktorých ste dostali pri krste.