Kategórie: , |Prečítané za 6 min|1197 slov|

Dynamické stretko zamerané na zamyslenie sa nad svojou vierou, vzťahom s Bohom. Podnadpis stretka znie: Myslím, túžim, hľadám, stretávam Lásku = Boha.

Stretko si môžete stiahnuť aj v pdf formáte TU.

Cieľ:

Zamyslieť sa nad našou vierou, vzťahom s Bohoma urobiť si prierez nášho duchovného života za posledných pár rokov.

Pomôcky:

 1. veľký papier
 2. perá
 3. kartičky so skratkami z Písma
 4. Sv. Písmo
 5. vystrihnuté srdcia z papiera

Skúste si spomenúť na udalosti (okamihy, zážitky) vo svojom živote, ktoré vás natoľko oslovili (potešili, povzbudili), že ste chceli, aby sa nikdy neskončili. Napíšte ich na papier (plagát) v strede miestnosti. Napokon si to spolu prečítame.

Myšlienka na Boha

 • niektoré naše skúsenosti nás privádzajú k myšlienke na nekonečno, večnosť → Boha
 • človek myslí na Boha, lebo to, čo prežíva, mu hovorí, že existuje niečo viac, niečo, čo musí trvať večne
 • túžba po láske, vnímanie krásy, radosť zo slobody, protest proti nespravodlivosti, tajomstvo utrpenia a bolesti, hľadanie pravdy, potešenie z dobra – to všetko v nás môže vzbudiť otvorenosť pre Boha

Diskusia:

 1. Prečo veríš v Boha?
 2. Čo ti dáva viera?

Túžba po Bohu

 • v každom človeku je zakorenená otázka o živote a jeho význame, preto si nemôže zo srdca vytrhnúť „myšlienku na Boha“, túži po ňom, hľadá ho (Kaz 3,10-11)
 • človek je stvorený na obraz Boha – „capax Dei“, preto túži po Bohu a môže ho nájsť
 • Boh môže byť poznaný prirodzeným ľudským rozumom zo stvorených vecí, človek má túto schopnosť, pretože bol stvorený „na Boží obraz“ (Gn 1,26)
 • žalmista to krásne vyjadril použijúc obraz smädu: „Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody, …“ (Ž 63)

Diskusia:

 1. Je rozdiel v tom, ako si vnímal svoju vieru kedysi a teraz?
 2. Zmenila sa tvoja túžba po Bohu? (vývoj, rast duchovného života…)

Hľadanie Boha (cesta)

 • tušenie existencie Boha, myslenie na Boha sú hnacím motorom života, dôvodom, pre ktorý človek miluje a pracuje
 • ide o dobrodružstvo hľadania Boha, poznávania jeho tváre, ktoré je určené pre všetkých, nie len pre výnimočne „veriacich“
 • je potrebná otvorenosť (dôvera v Boha: Prís 3,5-6; Mt 6,31-34) a komunikácia (modlitba; nielen hovoriť, ale i počúvať: Mt 7,24-27; Mt 11,15; Lk 11,1-4; Mk 1,35-39)
 • hľadať Boha môžeme dvoma spôsobmi, cez:
 1. náboženstvo
  • ľudia z rôznych náboženstiev očakávajú odpoveď na skryté záhady ľudského bytia: Kto je človek? Aký je zmysel a cieľ jeho života? Čo je dobro a čo hriech? Aký je pôvod a zmysel utrpenia? Ako dosiahnuť skutočné šťastie? Čo je smrť, súd, život po smrti? Čo je okolo nás, z čoho všetci pochádzame a k čomu všetci smerujeme?
 2. skúsenosť
  • konkrétne veci, osoby
  • modloslužba – ak si znamenie zmýlime s plnosťou, na ktorú poukazuje, premieňa sa na modlu (namiesto toho, aby sme v žene, ktorá v nás vyvolala myšlienku na nekonečno, videli znamenie nekonečna, očakávame, že ona v plnosti naplní túžbu, ktorú spôsobila)

Diskusia:

1. Ako buduješ svoj vzťah k Bohu? (forma modlitby…)

Priatelia na ceste za Bohom

 • túžba po Bohu je základom srdca každého človeka
 • skúsenosti s touto túžbou môžu byť veľmi odlišné, niektoré sa môžu zdať príliš tvrdé, útočné, násilné, ide však o vyjadrenie toho istého hľadania, ktoré žije v našom srdci
 • pre Cirkev nikto nie je „cudzí“, pretože všetci ľudia žijú, pýtajú sa, túžia, hľadajú Boha
 • kresťan sa nemôže báť hovoriť o svojom hľadaní, aj s tými, ktorí sa mu smejú, obviňujú ho, že je rojko či vizionár

Diskusia:

 1. Ako vnímaš ľudí iného vierovyznania?
 2. Dokážeš otvorene hovoriť o svojej viere aj medzi neveriacimi?

Stretnutie s Bohom

 • naša túžba by bola márna, absurdná, keby bola predurčená zostať neuspokojená
 • sme „schopní“ byť uspokojení, nie však uspokojiť sami seba (smäd, ktorý vysúša hrdlo, hovorí, že človek je schopný piť, ale on sám nie je sviežim prameňom, ktorý uhasí smäd)
 • v našom srdci je miesto určené len pre Boha, ak ho zaplní čokoľvek iné, naša túžba nebude uspokojená
 • človek môže objaviť Boha, nie však vlastnou zásluhou, ale preto, že mu Boh vyjde naproti
 • ak si človek uvedomí svoju schopnosť obsiahnuť (nájsť) Boha, jeho túžba, očakávanie sa premieňa na prosbu
 • „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5,3)
 • najvýrečnejším vyjadrením „chudoby v duchu“ je prosba, vtedy sa ľudské srdce prihovára k Bohu: „Príď, zjav sa!“
 • človek očakáva, túži, žiada a prosí, aby mu Boh vyšiel naproti, človek chce poznať jeho tvár a prosí ho: „Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa.“ ( Ž 27)
  Boh nenechal prosbu človeka bez odpovede:
 • človek môže prirodzeným rozumom s istotou poznávať Boha prostredníctvom jeho diel
 • Boh sa človeku dáva, zjavuje svoje tajomstvo, svoj milostivý zámer, ktorý sa uskutočňuje v Kristovi v prospech celého ľudstva; v plnosti svoj zámer zjavuje, keď posiela svojho milovaného Syna a Ducha Svätého
 • modlitby žalmov, omšové texty, čas adventu, celá liturgia Cirkvi, to všetko nás vedie k tomu, aby sme si stále uvedomovali a prežívali každý deň túto prosbu k Bohu, pomáha nám pochopiť, že túžba je tu preto, aby sa premenila na prosbu

Skús sa zamyslieť, čo všetko je v tvojom srdci a napíš to na papierové srdce. Je tam aj miesto pre Boha? Čím zapĺňaš priestor vo svojom srdci, určený Bohu? Srdcia si nebudeme čítať.

Pane, ďakujeme Ti, že si okolo nás stvoril množstvo vecí, ktoré nám pripomínajú Tvoju prítomnosť. Že si nás stvoril na svoj obraz a vložil si nám do srdca túžbu po Tebe a že aj Ty túžiš po nás. Že nám prichádzaš v ústrety, hoc nie vždy máme pre Teba vo svojom srdci voľné miesto…
Pane, prosíme Ťa, staň sa súčasťou nášho srdca a sprevádzaj nás na našej ceste životom. Daj, aby sme Ťa deň čo deň videli jasnejšie, milovali vrúcnejšie a nasledovali tesnejšie. Amen.
Môžeme pridať spontánne modlitby.

Autor: Mária Francová, Diecézna animátorská škola vo Važci