Kategórie: , |Značky: |Prečítané za 6,5 min|1301 slov|

Úlohou tohto blogu nie je dať presný návod ako formovať ľudí v spoločenstve, ale skôr poskytnúť rôzne pohľady na to, ako može formácia prebiehať. V tomto blogu sa snažím poskytnúť úvod do tejto problematiky a zadefinovať si najdôležitejšie oblasti tohto problému. Môj pohľad je doplnený názormi dvoch lídrov zo spoločenstva Piar, pátra Juraja Ďurneka SchP. a rehoľnej sestry Timotey Šebeňovej. Obidvaja lídri stáli pri zrode spoločenstva Piar a venujú sa mu celým srdcom. Páter Juraj vyštudoval teológiu v Ríme a niekoľko rokov bol aj riadeľom Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka v Prievidzi. Prednedávnom bol zvolený za provinciála rehole Piaristov na Slovensku. Sestrička Timotea má vynikajúci vhľad do vecí a je obdarená veľkým prorockým darom. Je veľmi skúsená vo výklade Svätého Písma.

Možnosti formácie v spoločenstve

V prvom rade si treba uvedomiť, že formovať ľudí v spoločenstve sa dá rôznymi spôsobmi. Napríklad: v malej skupinke, osobným vedením alebo skrze vyučovanie pre spoločenstvo. Podľa mňa, jedným z najlepších spôsobov, ako môže človek rýchlo rásť je nájdenie si skúseného duchovného vodcu. Problémom je, že v tomto momente už tento človek musí mať o vlastnú formáciu záujem a aktívne sa snažiť. Pre duchovného vodcu by bolo veľmi ťažké, keby daného človeka musel do stretávania sa stále tlačiť. V našom spoločenstve prebieha formovanie hlavne v malých skupinkách. Podľa slov pátra Juraja: “Najväčší dôraz po tom, ako človek vstúpi do spoločenstva kladieme na to, aby pravidelne navštevoval svoju malú skupinku, zdieľal sa a vytváral vzťahy v spoločenstve. Počas tohto obdobia ho líder malej skupinky vedie k uzdraveniu a vyučuje ho predovšetkým o modlitbe, vzťahu a pomáha mu podľa toho, čo aktuálne potrebuje.” Takže najväčšie bremeno je na začiatku práve na lídrovi/pastierovi malej skupinky/spoločenstva, preto títo ľudia sa musia vyberať s múdrosťou a s vedením Ducha Svätého. Ako som už spomínal, v momente, keď človeku už nestačí takéto základné vedenie a chce ísť ďalej je načase, aby si našiel duchovné vedenie. Zároveň je dobré, ak člen spoločenstva môže začať niekde slúžiť. Je to perfektné miesto, kde sa môže formovať. Koniec koncov, robil to sám Ježiš, keď posielal svojich učeníkov slúžiť, aby sa naučili spolupracovať s Duchom Svätým. Viac o osobnej formácií po tom ako človek dostal pevné základy píše páter Juraj: “Po tomto čase si postupne noví členovia začínajú hľadať svoju službu a veľký dôraz kladieme na budovanie charakteru, predovšetkým cez osobné sprevádzanie a vykázateľnosť. Starší členovia organizujú akcie pre mladších, tak sa zároveň učia praktickým veciam a zodpovednosti. Najstarší členovia sprevádzajú ostatných členov, sami slúžia a vyučujú a najväčší dôraz pri nich kladieme na to, aby sme žili princípy Božieho Kráľovstva v každodennej praxi.”

Okrem takéhoto osobného prístupu existuje aj formácia celého spoločenstva, kde je vzdelávané celé spoločenstvo naraz. Najčastejšie je to práve skrze prednášky alebo kázne. Páter Juraj sa k tomu vyjadril nasledovne: “Okrem uvedenej formácie mávame v Piare pravidelné vyučovania o Božom Kráľovstve, chaty, kde hovoríme na aktuálne témy a taktiež pozývame množstvo hostí, aby nám prednášali na témy, ktoré sú podľa nás dôležité. Ponúkame taktiež kurzy od našich priateľov – iných spoločenstiev a projektov.” Je dobré si taktiež uvedomiť, že na to nie sme sami, a že je veľa spoločenstiev naokolo, ktoré nám s formáciou môžu pomôcť, len ich treba osloviť a mať s nimi zdravé vzťahy. Okrem pravidelných stretnutí je dobré, keď sú aj špeciálne akcie, kde je spoločenstvo zatvorené na jednom mieste a chránené od okolitých vplyvov. Takýmto akciám hovoríme obnovy. Pre organizáciu týchto obnov je možné vytvoriť tím ľudí, ktorí sa tomu budú venovať, o tom už niečo povie sestra Timotea: “V spoločenstve Piar prebieha tak, že sme vytvorili formačný tím, ktorý je zložený z ľudí, ktorí sú zakorenení vo viere, sú v spoločenstve minimálne 5 rokov, prešli počiatočnou formáciou cez lídrov spoločenstva formou kurzov, duchovných obnov, koučingu a osobného sprevádzania. Majú dôveru lídertímu, preukázali vernosť, lojalitu a najmä sú ochotní pre túto službu, záleží im na raste mladších.”

V konečnom dôsledku netreba zabudnúť, že človek sa môže formovať aj sám cez literatúru a počúvanie rôznych prednášok z internetu, ktorých je neúrekom. V tomto prípade je dobré, keď tieto spôsoby konzultuje s vyššou autoritou – pastierom malého spoločenstva/skupinky alebo so svojím duchovným vodcom.

Na čo klásť dôraz pri formácií

V prípade výberu tém, je dobré sa zamyslieť nad tým, čo vyučoval Ježiš, keď bol tu na zemi. Okrem toho, že Ježiš rozprával v podobenstvách tak, aby jednoduchí ľudia pochopili Jeho vyučovaniu, tak Jeho vyučovanie bolo primárne zamerané na Božie Kráľovstvo a všetko, čo s tým súvisí. Ak to pokladal za dôležité Ježiš, myslím, že by sme mali aj my. Podobne o tom píše aj páter Juraj: “Odkedy sme začali hovoriť predovšetkým o princípoch Božieho Kráľovstva, venujeme sa tejto téme. Taktiež si myslím, že je potrebné hovoriť o duchovne a nadprirodzene, preto sa v Piare stretávame aj s prorockými kurzami, hovoríme o zázrakoch a veľmi veľa času trávime počas chvál ako spoločenstvo.” Pri pýtaní sa tejto otázky je dôležité uvedomiť si, že formácia nepozostáva len z vyučovania, ale to základné je viesť ľudí, aby mali živý vzťah s Bohom. Veľmi dobre to zhrnul páter Juraj: “To najdôležitejšie je pre nás, aby členovia mali osobný vzťah s Bohom Otcom a zakúšali dennodenne Jeho lásku. Myslím si, že z tohto vzťahu potom vychádza aj uzdravenie, pevný charakter a štedrá služba. Každý člen, ktorý je v spoločenstve dlhšie si hľadá osobné duchovné sprevádzanie, čo je pre nás nesmierne dôležité.” Takže formácia sa netýka len vyučovania, ale celej osobnosti a charakteru človeka, čo sa najlepšie robí osobne.

Téma formácie ľudí je veľmi rozsiahla a ťažko zhrnúť všetky postrehy do jedného blogu. Preto som sa rozhodol venovať tejto téme viac času a dotknúť sa niektorých bodov viac. Koniec koncov toto nie je presný návod a vždy je potrebné nechať sa viesť Duchom Svätým.

 

Martin Detko