Kategórie: , |Značky: |Prečítané za 3,5 min|694 slov|

Témou blogu je poukázať na základné časti programu, ktoré by malo mať každé spoločenstvo a na ďalšie veci, na ktoré je potrebné prihliadať pri tvorbe programu. S tvorbou blogu mi pomohol Peťo Štupák, vedúci spoločenstva Marana Tha v Prešove, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením spoločenstva, predovšetkým mladých rodín a organizovania manželských večerov.

Vnímavosť na Ducha Svätého
Základom pri tvorbe programu, ako aj pri každej činnosti spoločenstva, je prirodzene modlitba. Tá tvorí základ všetkého. Môžeme si povedať nejaké praktické pripomienky k tvorbe programu, ak sa však nebudeme za to modliť a hľadať, čo chce Boh, nebude to mať zmysel. Boh chce, aby sme Ho hľadali a teda aj tvorba programu nás má k Nemu priblížiť.

Uzavretý a otvorený program
Každé zrelé spoločenstvo potrebuje mať program pre členov spoločenstva, kde môžu rásť vo svojej viere, ale zároveň aj otvorené stretnutia pripravené pre ľudí, ktorí majú záujem vstúpiť do spoločenstva alebo len zisťujú, o čom vlastne spoločenstvo je. Program si teda môžeme rozdeliť na uzavretý pre členov a otvorený pre všetkých. Je dobré, ak ľudia vedia, o aký program ide, aby nevznikali zbytočné nedorozumenia a z toho potom zranenia.

Primerane veľa programu
Programu by malo byť primerane veľa, teda aby členovia neboli preťažení pri príliš zložitom programe a naopak, aby sa nestali vlažnými aj vďaka slabej aktivite spoločenstva. Taktiež treba myslieť na rôzne vekové skupiny v spoločenstve. Je jasné, že rodiny, ktoré majú aj iné povinnosti, sa nemôžu zúčastňovať programu tak často, ako napríklad stredoškoláci, ktorí majú voľného času oveľa viac.

Vízia a program
Program musí byť taktiež primerane prispôsobený vízii spoločenstva. Ak ide o spoločenstvo, ktorého víziou je služba vo farnosti, program musí byť prispôsobený programu farnosti. Ak ide napríklad o misijné spoločenstvo, je jasné, že nebude svoj program prispôsobovať, keďže ich poslanie je úplne iné a nezávisí od farnosti.

Konkrétne stretnutia
Myslím, že tieto štyri body programu sú dôležité pre každé spoločenstvo:

  1. stretnutie celého spoločenstva – aspoň raz za mesiac. Toto stretko je nevyhnutné, ak chce spoločenstvo rásť ako celok. Je dobré, ak sa aspoň raz do mesiaca stretnú všetci členovia spoločenstva a môžu sa vzájomne modliť a zdieľať. Tak môže celé spoločenstvo v jednote kráčať vpred a budovať zároveň vzťahy medzi členmi.
  2. skupinky/tímy – aspoň raz alebo dvakrát do mesiaca, alebo aj viac. Ak má spoločenstvo už viac členov, ktorých je potrebné rozdeliť do skupiniek či tímov, je odporúčané stretávať sa v týchto skupinkách aspoň raz do mesiaca. Tak sa môžu ľudia v skupinke viac spoznať, budovať úprimné vzťahy a spoločne sa modliť a formovať.
  3. otvorené stretká/chvály pre nových ľudí – aspoň raz do mesiaca. Úlohou každého kresťana je ohlasovať evanjelium a teda každé zrelé spoločenstvo by malo mať vo svojom programe aj takéto stretká, kde môžu privítať nových ľudí a ukazovať im, aký je život s Bohom.
  4. formačná obnova (víkend/týždeň) – aspoň raz do roka. Pre spoločenstvo je veľmi prospešné, ak sa aspoň raz do roka všetci členovia stretnú na nejakom víkende či týždni, kedy odídu zo svojho bežného života a majú viac času na budovanie svojho vzťahu s Bohom a ľuďmi.

Možno to vyzerá príliš náročne, ale nie je to tak. S Božou pomocou všetko zvládneme a ak budeme pri Ňom, On sa o všetko postará. Teda, ako vždy a všade základom je modlitba.

 

Simon Senko