Kategórie: , , , , |Značky: , , , |Prečítané za 2,6 min|518 slov|

Účastníci získajú základné vedomosti z oblasti psychológie osobnosti (osobnosť, charakter, temperament, schopnosti…). Oboznámia sa s jednotlivými temperamentmi a typmi osobností, čo im pomôže pri práci v skupine s rôznymi typmi osobností. Účastníci pochopia základné potreby detí a mládeže, aby v činnosti s nimi dbali o ich napĺňanie.

Predpokladom osobnostného rozvoja je poznať seba samého, preto účastníkom ponúkneme osobnostné testy, aby porozumeli svojmu správaniu a reakciám, dokázali pomenovať svoje oblasti záujmu, schopnosti a talenty. Sme presvedčení, že vďaka tomu dokážu citlivejšie pristupovať k iným ľuďom a tolerovať ich osobnostné črty, záujmy a správanie. Vďaka tomu sa budú vyvarovať nesprávnych reakcií voči deťom a mladým, s ktorými budú pracovať.

Cieľom je poukázať na jedinečnosť a hodnotu každého človeka, čím sa účastníci zbavia potreby porovnávať sa s inými. Naučia sa oceňovať schopnosti a talenty iných ľudí a uvedomia si silu kolektívu, čo je nevyhnutné pre úspešnú prácu v skupine.

Prostredníctvom aktivity “Môj erb” chceme vyzdvihnúť silné stránky a prednosti každého účastníka a oceniť ho, aby si vážil svoje talenty a nepociťoval potrebu porovnávať sa s druhými a závidieť im ich schopnosti. To chceme umocniť aktivitou “Naša pokladnica”. Z aktivity chceme vyvodiť, že schopnosti a talenty, ktoré majú, slúžia na obohatenie nielen ich samých, ale najmä ľudí v ich okolí. To znamená, že dary a talenty inej osoby nie sú pre mňa ohrozením (ohrozením mojej hodnoty či postavenia), ale obohatením, a naopak: moje schopnosti robia život ľudí v mojom okolí bohatším, plnším. Aktivita “Môj erb” obsahuje aj políčko so slabými miestami, aby si účastníci nezatvárali oči pred svojimi slabosťami, ale dokázali ich pomenovať. Bez toho totiž nie je možné svoje slabosti prijať a začať na nich pracovať.

Téma pozostáva z:

  • prezentácia o základoch psychológie osobnosti (povahové typy, temperamenty)
  • osobnostné testy a aktivity zamerané na sebapoznávanie
  • aktivita “Môj erb”: účastník dostane predtlačený vzor erbu s tromi poľami, ktoré predstavujú “moje silné stránky”, “moje sny”, “moje výzvy” a “moje slabé miesta”. Podľa vzoru tradičných erbov jednotlivé polia vyplnia kresbami, a na záver sa o svojich erboch rozprávajú v malých skupinkách.
  • aktivita “Naša pokladnica”: každý účastník na papieriky v tvare dukátov a drahých kameňov píše, čím môže obohatiť túto skupinu, aké dary a talenty môže vložiť do spoločnej pokladnice. Na záver sa všetky dukátiky a diamanty prečítajú, môžu sa popripínať na nástenku alebo iný vhodný priestor.
  • skupinová práca – diskusia o aktivitách, pocitoch, dojmoch z aktivít

Úvod do tém Start up your life