Kategórie: , , |Značky: , , , |Prečítané za 3 min|602 slov|

Cieľom tohto bloku je zlepšiť komunikačné zručnosti účastníkov, ktoré sú nevyhnutné pre budovanie zdravých vzťahov v priateľstvách, v rodine, v tímoch a pri spolupráci s ľuďmi. Súčasťou identity každého človeka je rodina, preto chceme účastníkov viesť k tomu, aby dokázali prijať svoju rodinu a dokázali pomenovať jej pozitíva (keďže väčšinou sa zameriavame iba na negatíva a vidíme to, čo nefunguje). Druhou dôležitou sférou vzťahov, ktoré človek potrebuje, sú priatelia. Preto chceme s účastníkmi zostaviť charakteristiku dobrého priateľa, aby si jednak dokázali vyberať dobrých priateľov a zároveň reflektovali svoje správanie v role priateľa.

Účastník by na záver bloku mal vedieť vysvetliť rozdiel medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou, vymenovať aspoň 5 zásad aktívneho počúvania a vysvetliť “sendvičovú teóriu” podávania spätnej väzby.

Účastníci si prostredníctvom aktivít budú mať možnosť prakticky overiť teoretické poznatky v praxi. Aktivity zamerané na tímovú spoluprácu im poskytnú ďalšie príležitosti na precvičovanie efektívnej komunikácie a spätnej väzby.

Posledným cieľom tohto bloku je vysvetliť podstatu konfliktu a zásady jeho riešenia. Účastníci budú mať možnosť vyskúšať si na modelových situáciách, ako efektívne riešiť konflikty.

Téma pozostáva z:

  • riadená diskusia o význame rodine, o tom, ako na nás vplýva, utvára nás
  • aktivita “Ďakujem ti, mama/ Ďakujem ti, otec”: účastníci píšu list rodičom (nemusia ho poslať), v ktorom vyjadria, za čo sú im vďační. Účastníkov motivujeme k tomu, aby sa zameriavali na pozitíva.
  • V núdzi poznáš priateľa/ V núdzi priateľa spoznáš samého seba” – aktivita zameraná na problematiku priateľstva. Účastníci zostavia charakteristiku dobrého priateľa, reflektujú seba v role priateľa. Zostavia si plán cieľavedomého rozvíjania priateľstva, vyberú si jeden vzťah, ktorý chcú rozvíjať, a začnú v ňom uplatňovať prediskutované zásady.
  • interaktívna prezentácia o komunikácii, aktívnom počúvaní a dávaní spätnej väzby spojená s ukážkami
  • aktivity zamerané na aktívne počúvanie a dávanie spätnej väzby
  • modelové situácie, v ktorých si účastníci vyskúšajú, ako vhodne riešiť konfliktné situácie
  • aktivita “Záchranný čln”: skupina dostane pracovný list so zoznamom vecí. Z nich musia v stanovenom limite vybrať 7 vecí, ktoré si môžu vziať so sebou z potápajúcej sa lode na čln. Aktivita preverí účastníkov, či ako skupina dokážu robiť kompromisy a dohodnúť sa. Zároveň odhaľuje vodcovské charaktery účastníkov.
  • aktivita “Stena”: skupina sa ocitne pred prekážkou, ktorú musia zdolať ako skupina, tím.
  • aktivita: “Indiánsky večer”: účastníci sedia v kruhu. “Náčelník” (animátor, vedúci skupinky) zadá tému, na ktorú budú “indiáni” (účastníci) rozprávať príbeh o sebe. Rozprávať môže iba ten, kto má v ruke stanovený predmet (napr. orlie pero, kameň zo Strieborného jazera, …), ktorý koluje od rozprávača k rozprávačovi. Ostatní indiáni príbehy nekomentujú. Na konci kola každý účastník povie slovo, slovné spojenie alebo vetu, ktorá ho z príbehov iných indiánov najviac oslovila.

Úvod do tém Start up your life