Kategórie: , |Značky: , , , , |Prečítané za 4,2 min|832 slov|

Predpokladom vytvárania zdravých vzťahov a efektívnej komunikácie je uvedomiť si svoje osobné hranice a ich význam. Cieľom tohto bloku je to, aby účastníci dokázali vysvetliť, čo sú hranice, vedeli uviesť príklady zo života, porovnať a zhodnotiť jednotlivé vzťahy, v ktorých sa nachádzajú a použiť v praxi niektoré z uvedených metód nastavenia zdravých hraníc (využívajúc pri tom verbálnu a neverbálnu komunikáciu). Zároveň pochopia, že musia rešpektovať aj hranice iných ľudí, vďaka čomu dokážu citlivejšie pristupovať k deťom a mladým ľuďom, ktorým sa budú v budúcnosti venovať.

Dôležitou oblasťou, v ktorej sa mladí ľudia potrebujú učiť zdravým hraniciam, sú internet a sociálne siete, ktoré sú pre mladých ľudí veľmi dôležité, ale nesú so sebou aj isté riziká. Cieľom je, aby účastníci dokázali vyberať, ktoré informácie a akým spôsobom uverejnia na sociálnej sieti, aby sa chránili pred ich zneužitím. Zároveň ich chceme upozorniť na najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú pri práci so sociálnymi sieťami. Naším cieľom je, aby sa účastníci dozvedeli, ako môžu byť ich údaje zneužité a dokázali stanoviť hranice v tejto oblasti a chránili svoje súkromie pred zneužitím. Vďaka poznatkom o bezpečnom využívaní internetu si budú chrániť vlastné súkromie a upozornia aj svojich priateľov, aby sa vyhli zneužitiu osobných údajov, citlivých informácií, fotografií a videí.

Vedomosti získané v tomto bloku im pomôžu v tom, že sa naučia iným ukazovať, kde sú ich hranice, a zároveň sa naučia rešpektovať hranice iných. Vďaka tomu sa môžu vyvarovať nevhodných reakcií pri práci v skupine.

Téma pozostáva z:

  • brainstorming
  • aktivita “STOP”: účastníkov rozdelíme do dvojíc. Jeden z dvojice si zavrie oči, druhý k nemu pomaly a potichu kráča. Účastník so zatvorenými očami povie STOP, keď mu je blízkosť druhej osoby nepríjemná. Úlohy sa vymenia. Nasleduje zhodnotenie.
  • aktivita “Čiara”: miestnosť rozdelíme lanom na dve časti, z ktorých jedna predstavuje príjemnú zónu, druhá nepríjemnú, čiara je neutrálne územie. Čítame zoznam rozličných situácií z každodenného života. Účastníci sa zakaždým postavia buď do príjemnej alebo nepríjemnej zóny, prípadne ostanú stáť v strede, a to podľa toho, ako sa v danej situácii cítili. Vzdialenosťou od lana tiež ukazujú intenzitu svojich pocitov. (Príklady situácií: Spolužiak si požičia tvoju kalkulačku bez opýtania. Rodič si prečíta tvoje správy na Messengeri. …). Po aktivite nasleduje diskusia o hraniciach.
  • aktivita s menami: Účastníci sedia v kruhu. Začne vedúci a povie: “Ja som Peter, ty si Peter.” Pozrie na niektorého účastníka. Ten povie: “Ty si Peter, ja nie som Peter. Ja som Janka. Ja som Janka, ty si Janka.” Odovzdá slovo inému účastníkovi. Tak sa prestriedajú všetci, môžu aj viackrát. Následne diskutujeme o tom, čo si pri tejto hre uvedomili. Čo znamená, že každý z nás je jedinečný? Čo to hovorí o našom správaní, reakciách…? Cieľom je, aby si účastníci uvedomili, že každý človek je jedinečný a má svoje hranice, preto nemôžem očakávať, že všetci budú rozmýšľať a správať sa tak ako ja.
  • aktivita “Slnečná sústava”: účastník zakresľuje seba a blízkych ľudí ako planéty do slnečnej sústavy, ktorej centrom je on sám. Blízkosťou resp. vzdialenosťou “planét” od “Slnka” naznačuje intenzitu jednotlivých vzťahov. Zakresľuje zároveň to, či mu tieto vzťahy momentálne energiu dávajú alebo odsávajú, čo je potrebné v týchto vzťahoch vylepšiť, akým výzvam čelia (odpustenie, nastavenie hraníc, zintenzívniť stretávanie, riešenie konfliktu…)
  • riadená diskusia o hraniciach a spôsoboch, ako ich nastaviť a komunikovať druhým
  • rolové hry: pripravíme viacero scenárov situácií, v ktorých došlo k prekročeniu hraníc. Účastníci si prakticky skúšajú, ako verbálnym aj neverbálnym spôsobom naznačiť svoje hranice a vhodne ukázať druhému, že si neželáme, aby prekračoval naše hranice
  • riadená diskusia na tému využívania sociálnych sietí, prezentácia o spôsoboch ochrany súkromia na internete, na sociálnych sieťach, ukážky ako boli osobné údaje zneužité v neprospech dotknutej osoby

Úvod do tém Start up your life